previous arrow
next arrow
Slider

ค่าโอนที่ดิน 2567 และขั้นตอนการโอนที่ดิน

คำนวณหาพื้นที่ใช้สอย บ้าน คอนโด 1 ตารางเมตร เท่ากับกี่เมตร
คำนวณหาพื้นที่ใช้สอย บ้าน คอนโด 1 ตารางเมตรเท่ากับกี่เมตร
เมษายน 24, 2024
ค่าโอนที่ดิน 2567 และขั้นตอนการโอนที่ดิน

ค่าโอนที่ดิน 2567 และขั้นตอนการโอนที่ดิน

 

ค่าโอนที่ดิน 2567 และขั้นตอนการโอนที่ดิน

 

ค่าโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ก่อนอื่นควรรู้เรื่อง กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เอกสารที่ต้องเตรียม, ค่าใช้จ่าย ภาษีต่างๆ, และเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ 

ที่กล่าวข้างต้นมาทั้งหมด เป็นสิ่งสำหรับคัญสำหรับ ผู้ที่กำลังจะคิดซื้อที่ดินเปล่า, บ้านพร้อมที่ดิน หรือที่ดินพร้อมปลูกสร้าง เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้การโอนที่ดินเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว จบ ครบ ในวันเดียว ทำให้ไม่เสียเวลา หลังจากมีการตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดินซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการออกและตรวจสอบสัญญาซื้อขายที่ดิน เพื่อให้การโอนที่ดินเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจัดทำสัญญาซื้อขาย โดยการโอนที่ดิน ต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ซึ่งอยู่ในการดำเนินขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการโอนที่ดิน 

ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการ โอนค่าที่ดิน 

มีเอกสารหลายชนิดที่ต้องใช้ในการดำเนินขั้นตอน ในการโอนที่ดินในประเทศไทย  เอกสารที่ต้องใช้จะมีดังนี้

 

สำหรับการโอนที่ดินในกรณี บุคคลธรรมดา สำหรับการโอนที่ดินในกรณี นิติบุคคล
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ของผู้ขาย(โอนที่ดิน) และผู้ซื้อ(รับโอนที่ดิน) 1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุของเอกสารต้องไม่เกิน 1 เดือน
2) หนังสือเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (ถ้ามี) 2) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต้องยืนยันว่ามีอายุไม่เกิน 1 เดือน ณ วันที่ขอโอนที่ดิน นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยสามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว และต้องการซื้อที่ดินในประเทศไทย ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย
3) ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อม สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อระบุจุดประสงค์การพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินจากแหล่งที่ต่างๆ และแสดงให้เห็น ที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในการซื้อที่ดิน ว่าการดำเนินการนี้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
4) หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนตนเอง 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ในการดำเนินการแทน
5) สำเนาจากบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับอำนาจ 5) หนังสือลายมือชื่อที่เป็นตัวอย่าง ของกรรมการที่รับผิดชอบในการลงนาม 
6) สำเนาจากทะเบียนบ้าน ของผู้รับอำนาจ 6) หนังสือมอบอำนาจ ที่ใช้ในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเพื่อดำเนินการแทน
  7) สำเนาจากบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับอำนาจ
  8) สำเนาจากทะเบียนบ้าน ของผู้รับอำนาจ

 

ค่าโอนที่ดิน และ ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณา

ค่าโอนที่ดิน และ ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณา

ค่าโอนที่ดินและค่าธรรมเนียมโอนที่ดินมักจะประกอบด้วยหลายส่วนที่ต้องจ่ายใน การดำเนินการ โอนที่ดิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องร่วมทำ รายการค่าเหล่านี้อาจมีความแตกต่างไปตามกฎหมายและนโยบายของแต่ละเขตท้องถิ่น

1) ค่าคำขอโอนที่ดิน : 5 บาท

2) ค่าอากร : 5 บาท

3) ค่าพยาน : 20 บาท

4) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดเป็น 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยใช้ราคาสูงสุดในการคำนวณ

ตัวอย่างคำนวณค่าธรรมเนียม โอนที่ดิน

ราคาประเมินที่ดินแปลง A หลังจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ทำการรังวัดเรียบร้อยแล้ว ประเมินทุนทรัพย์ ราคาที่ดินประมาณ 4,000,000 บาท แต่ราคาที่เจ้าของที่ดินต้องการขาย 4,400,000 บาท

 • หาค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน (2% ของ 4,400,000 บาท)
 • ใช้สูตร (ราคาประเมินหรือราคาขายที่สูงสุด ) x (2% ÷ 100) = ผลลัพธ์ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน
 • 4,400,000 x 0.02 = 88,000

ดังนั้น ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินสำหรับที่ราคาประเมินหรือราคาขายที่สูงสุด 4,400,000 บาท คือ 88,000 บาท

 

5) ค่าจดจำนอง เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในกระบวนการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่ดิน ซึ่งคิดที่ 1% ของมูลค่าที่จดจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ตัวอย่างคำนวณค่าจดจำนอง

กู้เงินจากสถานการเงินเพื่อซื้อที่ดิน ราคา 4,000,000 บาท มาซื้อที่ดิน มูลค่าที่จดจำนองคือ 4,000,000 บาท

 • หาค่าจดจำนองที่ดิน (1% ของ 4,000,000 บาท)
 • ใช้สูตร (มูลค่าที่จดจำนอง) x (1%÷ 100) = ผลลัพธ์ค่าจดจำนองที่ดิน
 • 4,000,000 x 0.01 = 40,000

ดังนั้น ค่าจดจำนองสำหรับที่ดินราคา 4,000,000 บาท คือ 40,000 บาท

 

แม้จะอย่างไรก็ตาม ในปี 2567 (ปี 2014 ตามปฏิทินสากล) ภาครัฐได้มีมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้ซื้อมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น โดยจะแบ่งเป็น 2 มาตรการ

ข้อเปลี่ยนแปลงในมาตรการ

 • ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ได้รับการลดลง จากเดิมที่อาจจะเป็น 2% เหลือ 0.01% ของมูลค่าทรัพย์สิน
 • ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จะถูกลดลง จากเดิมที่ 1% ถึงเป็น 0.01% เฉพาะในกรณีที่จดทะเบียนโอนและจดทะเบียนการจำนองในคราวเดียวกัน

การลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณีที่จดทะเบียนโอนและจดทะเบียนการจำนองในคราวเดียวกันเป็นมาตรการที่ภาครัฐใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ง่ายขึ้น

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการลดค่าจดทะเบียน

 • บ้านเดี่ยว : บ้านที่สร้างเป็นแบบเดียวกัน แยกจากบ้านข้างเคียงและไม่มีการแชร์สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บ้านแฝด : บ้านที่สร้างติดกับบ้านอื่น ๆ แต่มีแบ่งแยกด้วยกำแพงหรือแนวกั้นรั้ว
 • บ้านแถว : บ้านที่สร้างติดกับบ้านอื่น ๆ แบบเดียวกัน แต่ไม่มีแบ่งแยกด้วยกำแพง
 • อาคารพาณิชย์ : อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ทำธุรกิจหรือการค้า
 • ที่ดินพร้อมอาคาร : ที่ดินที่มีอาคารต่าง ๆ ประกอบอยู่ อาจจะเป็นที่ดินที่มีอาคารอยู่หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • ห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุด : ห้องชุดที่อยู่ในอาคารชุดที่มีการจดทะเบียน

ราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 7 ล้านบาท การจดทะเบียนการจำนองที่มีวงเงินไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อสัญญา ไม่มีผลใช้บังคับสำหรับกรณีการขายเฉพาะส่วนของอสังหาริมทรัพย์ การลดค่าธรรมเนียมนี้มีผลใช้บังคับสำหรับผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทยเท่านั้น ระยะเวลาผลใช้บังคับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (วันที่ออกมาตรการ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 

ตัวอย่างการคำนวณ

หากในกรณี ที่นาย A  ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน กรณีซื้อบ้านพร้อมที่ดินมูลค่า 7 ล้านบาท และวงเงินจำนอง 7 ล้านบาท การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอน

ค่าจดทะเบียน ค่าจดทะเบียนปกติ ตามาตรการลดค่าโอน-จดจำนอง
การโอน 140,000 บาท 700 บาท
การจำนอง 70,000 บาท 700 บาท
รวม 210,000 บาท 1,400 บาท

 

6) ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็น 0.5% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ถ้าราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาประเมิน, ค่าโอนที่ดินจะถูกคำนวณตามราคาประเมิน แต่ถ้าคุณเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ, คุณจะไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ แต่ยังต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย

ตัวอย่างค่าอากรแสตมป์

ราคาประเมินที่ดินแปลง A หลังจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ทำการรังวัดเรียบร้อยแล้ว ประเมินทุนทรัพย์ ราคาที่ดินประมาณ 6,000,000 บาท แต่ราคาที่เจ้าของที่ดินต้องการขาย 6,500,000 บาท

 • หาค่าอากรแสตมป์ของที่ดิน (0.5% ของ 6,500,000 บาท)
 • ใช้สูตร (ราคาประเมินหรือราคาขายที่สูงสุด) x (0.5%÷ 100) = ผลลัพธ์ค่าอากรแสตมป์
 • 6,500,000 x 0.005 = 32,500

ดังนั้น ค่าอากรแสตมป์สำหรับที่ดินราคา 6,500,000 บาท คือ 32,500 บาท

 

7) ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ในการคำนวณค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น จะใช้ราคาซื้อขายเป็นเกณฑ์ แต่หากราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาประเมิน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจะถูกคำนวณจากราคาประเมินแทน โดยอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะที่กำหนดไว้คือ 3.3% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินที่สูงกว่า

ตัวอย่างค่าธุรกิจเฉพาะ

ราคาประเมินที่ดินแปลง A หลังจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ทำการรังวัดเรียบร้อยแล้ว ประเมินทุนทรัพย์ ราคาที่ดินประมาณ 6,000,000 บาท แต่ราคาที่เจ้าของที่ดินต้องการขาย 6,500,000 บาท

 • หาค่าธุรกิจเฉพาะ (0.5% ของ 6,500,000 บาท)
 • ใช้สูตร (ราคาประเมินหรือราคาขายที่สูงสุด) x (3.3%÷ 100) = ผลลัพธ์ค่าธุรกิจเฉพาะ
 • 6,500,000 x 0.033 = 214,500

ดังนั้น ค่าธุรกิจเฉพาะสำหรับที่ดินราคา 6,500,000 บาท คือ 214,500 บาท

8) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในประเทศไทยจะถูกคิดตามรายได้ทั้งหมดที่ได้รับในปีภาษี แต่จะคิดไม่เกิน 2.5% จากราคาประเมินทุนทรัพย์  เมื่อเกิดการซื้อ-ขายที่ดินและจดจำนองที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ อาจมีการตกลงแบ่งจ่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยแบ่งจ่ายคนละครึ่ง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย

นอกจากค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินแล้ว หากเป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอย่างบ้าน ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจต้องเตรียมเพิ่มเติม เช่น ค่าเงินประกันการใช้มิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้า และค่าส่วนกลาง ต่างหาก

 

ลำดับขั้นตอนดำเนินการโอนที่ดิน

ลำดับขั้นตอนดำเนิน การโอนที่ดิน

“การโอนที่ดินทำได้ที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการและออกเอกสารเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์ที่ดิน”

ระยะเวลาในการโอนที่ดินสามารถแปรผันไปตามจำนวนคนที่มาใช้บริการที่สำนักงานที่ดิน หากไม่มีคิวยาว, การโอนที่ดินมักจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่หากคิวยาวหรือมีจำนวนคนเยอะ อาจใช้เวลานานขึ้นได้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความไม่สะดวกของตัวคุณเอง ขอแนะนำให้คุณไปสำนักงานที่ดินตั้งแต่ต้นวันเพื่อจองคิวและเตรียมตัว นี่เป็นวิธีที่ดีที่จะลดเวลารอและให้การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

 

1) ให้กรอกแบบฟอร์มคําขอโอนที่ดิน พร้อมแนบเอกสารประกอบการโอนตามที่กําหนด ไว้ให้ในห้ข้อ “ใช้เอกสารอะไรบ้างในการโอนที่ดิน”

2) ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและรับบัตรคิว

3) ผู้โอนและผู้รับโอนลงชื่อในเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่เมื่อถึงคิว

4) เจ้าหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน เพื่อคํานวณค่าใช้จ่ายในการโอน แล้วออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอโอน

5) นําใบแจ้งค่าใช้จ่ายไปชําระ ที่ฝ่ายการเงินแล้วรับใบเสร็จ 2 ฉบับคือสีฟ้าและสีเหลือง

6) มอบใบเสร็จสีเหลืองให้เจ้าหน้าที่ และได้รับสําเนาใบเสร็จสีฟ้าจากผู้ขายไว้เป็นหลักฐาน (ส่วนเอกสารตัวจริงเจ้าหน้าที่จะให้ ผู้ขายเก็บรักษา)

7) เมื่อเจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนดเรียบร้อย จะได้รับโฉนดและสัญญาซื้อขาย (ทด.13) ถือว่าการโอนที่ดินเสร็จสิ้น 

 

หากคุณไม่สะดวกในการดำเนินการโอนที่ดินด้วยตนเอง คุณสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาช่วยดำเนินการแทนได้ โดยคุณต้องเตรียมเอกสารและสำเนาบัตรประชาชนของคุณ เพื่อทำการขออำนาจนั้นในสำนักงานที่ดินที่คุณต้องการดำเนินการ

เช่าโกดังสินค้า  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

Top