previous arrow
next arrow
Slider
นิติบุคคล มีกี่ประเภท
นิติบุคคล มีกี่ประเภท ?
มิถุนายน 26, 2024
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน
มิถุนายน 28, 2024

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 คืออะไร

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 คืออะไร?

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 คืออะไร

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 คืออะไร?

 

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 เป็นประเภทที่ดินที่รัฐจัดสรรให้แก่ราษฎรที่ยากจนและไม่มีที่ดินทำกิน หรือ ประกอบอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ที่ดินชนิดนี้มีลักษณะและเงื่อนไขการครอบครองที่แตกต่างจากที่ดินประเภทอื่นๆ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ครอบครองต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลายคนอาจสงสัยเกี่ยวกับที่ดิน ภ.บ.ท.5 ว่าคืออะไร สามารถครอบครองหรือซื้อขายได้หรือไม่ บทความนี้เรามีคำตอบมาอ่านไปพร้อมๆกัน

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 คืออะไร?

“ภ.บ.ท.5” เป็นเอกสารที่ออกโดยองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อยืนยันการชำระภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีดอกหญ้า สำหรับผู้ที่ครอบครองที่ดินนั้น เอกสารนี้ทำหน้าที่เหมือนใบเสร็จรับเงินในการชำระภาษี แต่ไม่ใช่เอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดินจริง ๆ ภ.บ.ท.5 จึงไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินได้ เนื่องจากไม่ได้ออกโดยกรมที่ดินและ อบต. ก็ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบการครอบครองที่ดิน การใช้ที่ดินภายใต้ ภ.บ.ท.5 เป็นเพียงการใช้ประโยชน์ชั่วคราวและไม่ถือว่าผู้ที่ใช้ประโยชน์นั้นเป็นเจ้าของที่ดินในทางกฎหมาย

 

ลักษณะของที่ดิน ภ.บ.ท.5

เมื่อหลายสิบปีก่อน ประเทศไทยประสบปัญหาที่ดินทำกินไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากร ทำให้ประชาชนต้องเข้าไปอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินรกร้างหรือถางป่า เพื่อให้มีหลักฐานยืนยันการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้น จึงต้องมีการชำระภาษีบำรุงท้องที่ โดยเมื่อชำระภาษีแล้ว จะได้รับเอกสารรับรองการจ่ายภาษีที่เรียกว่า ภ.บ.ท.5 ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงถึงการครอบครองที่ดินดังกล่าว

 

ซื้อขายที่ดิน ภ.บ.ท.5 ได้หรือไม่ สิ่งที่ควรรู้

ตามกฎหมายแล้ว ที่ดิน ภ.บ.ท5 ไม่สามารถซื้อขายได้ เนื่องจากเป็นที่ดินที่รัฐจัดสรร อนุมัติให้ให้แก่ราษฎรที่ยากจนและไม่มีที่ดินทำกินเท่านั้น หากมีการซื้อขาย จะต่างจากการซื้อขายที่ดินทั่วไปที่มีเอกสารสิทธิ์รับรอง โดยการซื้อขายที่ดิน ภ.บ.ท.5 กันเอง จะเป็นเพียงการโอนสิทธิการครอบครองจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ทำให้ใครมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ซึ่งการซื้อขายโอนสิทธิครอบครองทำได้โดยแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เสียภาษีจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อที่ อบต. โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นพยานรับทราบ และไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาษีในการโอนใดๆ 

 

หากต้องการซื้อที่ดินที่มีหลักฐานเป็น ภ.บ.ท.5 ควรให้ผู้ขายยื่นคำขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินก่อน เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้หรือไม่ ถ้าพิสูจน์แล้วว่าสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้จริง ควรให้ผู้ขายดำเนินการขอออกเอกสารสิทธิ์ตามหลักฐาน ภ.บ.ท.5 ให้เรียบร้อยก่อนทำการซื้อขาย

 

การซื้อ-ขายที่ดิน ภ.บ.ท.5 ระหว่างบุคคล ใช้ยืนยันกับทางราชการได้หรือไม่

การซื้อ-ขายที่ดิน ภ.บ.ท.5 ระหว่างบุคคลทั่วไป เป็นเพียงการโอนสิทธิการครอบครองจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยไม่ทำให้ผู้ใดได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นแต่อย่างใด ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับทางราชการได้  เนื่องจากที่ดินประเภทนี้ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากกรมที่ดิน แม้จะครอบครองที่ดินนั้นมากี่สิบปีก็ตาม การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงมีข้อจำกัดและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

 • ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้อง การซื้อ-ขายที่ดินที่ไม่มีโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย
 • ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ การซื้อ-ขายที่ดิน ภ.บ.ท.5 จะไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินได้
 • การป้องกันปัญหาทางกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย ผู้ซื้อควรให้ผู้ขายดำเนินการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนทำการซื้อ-ขาย

การทำธุรกรรมที่ดินควรดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและใช้เอกสารสิทธิ์ที่เป็นทางการเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคต

 

ความเสี่ยงในการซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่ต้องรู้

เนื่องจากที่ดิน ภ.บ.ท.5 เป็นพื้นที่ที่รัฐอนุมัติให้ “ครอบครอง” เท่านั้น จึงมีความเสี่ยงดังนี้

 • ถูกยึดคืนจากรัฐ รัฐอาจยึดที่ดินคืนได้หากพบว่าไม่ใช้ทำกินตามวัตถุประสงค์
 • ครอบครองโดยผู้อื่น ที่ดินอาจถูกบุคคลอื่นครอบครองอยู่แล้ว
 • เป็นพื้นที่สาธารณะหรือเขตหวงห้าม ที่ดินอาจเป็นที่สาธารณะ ป่าสงวน ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติ หรือเขตทหาร
 • ขนาดที่ดินคลาดเคลื่อน เอกสาร ภ.บ.ท.5 ระบุเนื้อที่โดยประมาณ อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากไม่ได้เป็นการรังวัดหรือคำนวณเนื้อที่ตามหลักการของกรมที่ดิน

ดังนั้น การซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5 จึงมีความเสี่ยงสูง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

เพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5 ควรดำเนินการตรวจสอบดังนี้

 • ตรวจสอบกับกรมป่าไม้และกรมทหาร: เพื่อตรวจสอบว่าที่ดินนั้นเป็นที่ป่าไม้หรือที่ดินของทหารหรือไม่
 • ตรวจสอบกับกรมที่ดิน: เพื่อตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของบุคคลอื่นที่ถือกรรมสิทธิ์อยู่หรือไม่

ในการตรวจสอบเหล่านี้ ใช้ข้อมูลพิกัดและระวางของที่ดินที่ระบุอยู่บนเอกสาร ภ.บ.ท.5

 

การขอออกเอกสารสิทธิสำหรับที่ดิน ภ.บ.ท.5 ทำได้หรือไม่?

หากตรวจสอบแล้วพบว่าที่ดินไม่อยู่ในเขตของ กรมป่าไม้หรือกรมทหาร และไม่มีเจ้าของที่ดินอื่น คุณสามารถขอออกเอกสารสิทธิได้จริง ภ.บ.ท.5 เมื่อรัฐบาลเรียกผู้ครอบครองที่ดิน ขึ้นออกมา ดำเนินการ โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขดังนี้

1. รอประกาศจากรัฐบาล รัฐบาลจะประกาศเรียกให้ผู้ครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 ยื่นคำขอออกเอกสารสิทธิ

2. ใช้ ภ.บ.ท.5 เป็นหลักฐาน ภ.บ.ท.5 จะใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอออกเอกสารสิทธิ

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไข

 • ที่ดินต้องอยู่ในเขตที่อยู่อาศัย
 • ต้องเป็นชุมชนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
 • หากเป็นพื้นที่การเกษตร ต้องมีหลักฐานการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรมาอย่างยาวนาน หรือ ก็คือ อยู่ในเขตชุมชนนั่นเอง

ผู้ซื้อสามารถขอให้ผู้ขายยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายที่ดิน โดยดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขเหล่านี้จะช่วยให้สามารถออกเอกสารสิทธิได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อพิสูจน์ว่าที่ดินนั้นสามารถได้รับเอกสารสิทธิจริง เมื่อรัฐบาลมีประกาศเรียก โดยตรวจสอบได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ตั้งอยู่

 

สามารถทำได้หรือไม่ ถ้าปลูกสร้างบ้านหรืออาคารบนที่ดินภายใต้กฎหมาย ภ.บ.ท.5 

เจ้าของ หรือ “ผู้ครอบครอง”ที่ดิน สามารถเริ่มต้นการปลูกสร้างบ้านหรืออาคารบนที่ดินตามกฎหมายภายใต้ ภ.บ.ท.5 โดยการยื่นคำขออนุญาตกับอบต. จากนั้นรับใบอนุญาตและเสนอขอบ้านเลขที่กับผู้ใหญ่บ้าน หลังจากนั้นจะทำการขอทะเบียนบ้าน ที่ ว่าการอำเภอ เพื่อเริ่มต้นใช้บริการไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ได้

 

การจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินภายใต้กฎหมาย ภ.บ.ท.5 สามารถทำได้หรือไม่

การจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินตามกฎหมายไทยสามารถทำได้ เพื่อใช้เป็นหลักประกันต้องมีเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้จำนอง ตัวอย่างเช่น เจ้าของอาคารหรือโรงเรือนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจำนองที่เป็นไปได้ต้องมีผู้จำนองเป็นเจ้าของของทรัพย์สินที่จะจำนองตามกฎหมาย ซึ่งอาทิเช่นอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินถาวรที่ติดอยู่กับที่ดิน

เช่าโกดังสินค้า  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

Top