previous arrow
next arrow
Slider
ความปลอดภัยโกดังให้เช่า
ความปลอดภัยของคลังสินค้าสำคัญอย่างไร
เมษายน 25, 2023
ทำไมต้องเช่า โกดังเก็บของ BKK
ทำไมต้องเช่าโกดังเก็บของ BKK WAREHOUSE
พฤษภาคม 17, 2023
ประเภทของ คลังเก็บสินค้า โกดังให้เช่า

ประเภทของ คลังเก็บสินค้า โกดังให้เช่า

ประเภทคลังสินค้า (Warhouse Types)

ประเภทคลังสินค้า เรามารู้จักคำจำกัดความของคลังสินค้าก่อน

คลังเก็บสินค้า โดยทั่วไปจะทำหน้าที่จัดเก็บวัตถุดิบ หรือ สินค้าสำเร็จรูป เป็นหลัก หรือบางครั้งอาจใช้เก็บงานระหว่างการผลิต ชิ้นส่วนหรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปบ้าง ซึ่งในการจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบจำพวกนี้ จำเป็นต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่เกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือวัตถุดิบที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้า

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

ประเภทของคลังสินค้าสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

 

คลังเก็บสินค้า โกดังเก็บสินค้า ตามลักษณะธุรกิจ

1. ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดดังนี้

1.1. คลังสาธารณะ (Public warehouse)

คลังสาธารณะคือ คลังที่เจ้าของธุรกิจเปิดขึ้นเพื่อรับเก็บสินค้าเป็นหลัก เป็นโกดังสินค้าแล้วเก็บค่าเช่าในการจัดเก็บสินค้า เช่น พวกคลังห้องเย็นต่างๆ ที่รับจัดเก็บปลาแช่แข็งที่มาจากเมืองนอก โดยที่โรงงานแปรรูปไม่ต้องการลงทุนสร้างคลังห้องเย็นเป็นของตัวเอง ก็จะจัดจ้างให้คลังห้องเย็นช่วยจัดเก็บให้ โดยคิดค่าจัดเก็บ เป็นต้น

ข้อดีของคลังสาธารณะ

 • มีการใช้ประโยชน์ของเงินทุนมากขึ้น เนื่องจากคลังเก็บสินค้า ที่สร้างได้ให้บริการแก่ลูกค้าหลายคน
 • มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดีกว่า เพราะมีการให้บริการแก่ลูกค้าหลายคน
 • เป็นการลดความเสี่ยงจากการว่างของคลังสินค้า
 • มีการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of scale) มากกว่า
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายมากกว่า

ข้อเสียของคลังสาธารณะ

 • อาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสารข้อมูล เพราะระบบการสื่อสารอาจมีความแตกต่างกันมาก
 • อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภท ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะด้านของตัวสินค้า
 • พื้นที่อาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความต้องการ

1.2. คลังส่วนตัว (Private warehouse)

คลังส่วนตัวคือคลังเก็บสินค้าโดยทั่วไปของบริษัทซึ่งบริษัทหลายๆแห่ง ได้สร้างคลังในพื้นที่ของตัวเอง เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น และใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทเท่านั้น

ข้อดีของคลังส่วนตัว

 • มีการควบคุมที่ทำได้ง่าย
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • มีต้นทุนต่ำกว่าในระยะยาว
 • มีการใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง

ข้อเสียของคลังส่วนตัว

 • ขาดความยืดหยุ่น
 • ข้อจำกัดทางด้านการเงิน
 • ผลตอบแทนต่อการลงทุนต่ำ

 

คลังเก็บสินค้า โกดังเก็บสินค้า ตามลักษณะงาน หรือ ตามสินค้าที่เก็บรักษา

2. ประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะงาน หรือ แบ่งตามลักษณะสินค้าที่เก็บรักษา 

คลังสินค้าชนิดนี้มีหน้าที่หลักในการเก็บรักษาสินค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูปวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป เพื่อทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิต หรือร้านค้าตามลำดับ ดังนั้นการจัดการสินค้าประเภทนี้จะเน้นที่การรักษาสภาพสินค้า และการป้องกันการสูญหายของสินค้าเป็นสำคัญ

2.1. ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center, DC)

ศูนย์กระจายสินค้า คือ คลังสินค้าที่ทำหน้าที่ทั้งในฐานะเป็นคลังสินค้า (Warehouse) และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต (Manufacturer) กับผู้ขายปลีก (Retailers) จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ในด้านการจัดเก็บสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าได้อย่างทันเวลาและถูกต้องตรงตามความต้องการ DC ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) หรือ Third Party Logistics Service Providers (3PL) จะทำหน้าที่รับสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายมาเก็บในคลังเก็บสินค้า ของตน โดยดำเนินการบริหารจัดการในการควบคุมปริมาณด้านเทคโนโลยีในการกระจายและจัดส่งสินค้าแทนเจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าโดยรับผิดชอบงานขนส่งจนสินค้าไปสู่ผู้รับ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ คือ การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผู้ผลิตไปสู่ผู้ขายปลีกหรือลูกค้าแต่ละราย ผู้ผลิตสามารถขนส่งมาที่ DC เพียงแห่งเดียว โดย DC จะทำการกระจายสินค้าสู่ผู้ขายปลีกตามความถี่ที่ผู้ขายปลีกต้องการทำให้ไม่จำเป็นต้องมีที่เก็บสินค้าคงคลังจำนวนมากอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายส่วนวัสดุคงคลังของร้านขายปลีกก็ลดลง ทำให้ต้นทุนรวมส่งผลให้มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันทั้งด้านราคาและความรวดเร็วในการบริการ ในปัจจุบันร้านขายปลีกหลายแห่งจึงสามารถรับประกันราคาต่ำสุดแก่ผู้บริโภคได้

2.2. ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock)

ศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้า หมายถึง คลังสินค้าใช้สำหรับในการรับสินค้า และส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน หรือเป็นคลังสินค้าซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง โดย Cross Dock ส่วนใหญ่แล้วเหมาะจะเป็นสถานที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งจะทำหน้าที่ในการบรรจุและคัดแยกสินค้า โดย Cross Dock จะทำหน้าที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างรูปแบบการขนส่ง ซึ่งอาจเป็นจากซับพายเออร์หลายราย แล้วนำมาคัดแยกรวมรวม บรรทุก เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะจัดส่งต่อให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านผู้ขายปลีก หรือร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะมี ความต้องการสินค้าย่อยที่หลากหลาย Cross Dock จะมีลักษณะคล้ายคลังสินค้าที่มี 2 ด้าน โดยด้านหนึ่งสำหรับใช้ในการรับสินค้า และอีกด้านหนึ่งใช้ในการจัดส่งสินค้า โดยสินค้าที่นำเข้ามาใน Cross Dock จะมีกระบวนการคัดแยก-บรรจุและรวบรวมสินค้า เพื่อจัดส่งไปให้กับผู้รับ ซึ่งโดยปกติแล้วนำสินค้าเข้ามาเก็บและจัดส่ง มักจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง ภารกิจสำคัญของ Cross Dock จะเป็นตัวกลางในการรวบรวมสินค้าให้สามารถจัดส่งได้เต็มคันรถหรือใช้พื้นที่ในคอนเทนเนอร์ให้ได้เต็มพิกัด โดย Cross Dock ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ส่วนใหญ่แล้วศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าจะกระจายอยู่ตามภาค หรือจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง จึงมีส่วนช่วยแก้ปัญหารถบรรทุกที่ไม่มีสินค้าในเที่ยวกลับ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการขนส่งทางถนนในประเทศไทย ทั้งนี้ Cross Dock อาจจะทำหน้าที่เป็น ICD (Inland Container Depot) โดยสามารถเชื่อมโยงการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถไฟ ทางรถบรรทุก หรือขนส่งทางน้ำ หรือท่าเรือ-สนามบินซึ่งแสดงให้เห็นว่า Cross Dock จะมีบทบาทและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสนับสนุนรูปแบบการขนส่ง ที่เรียกว่า Multimodal Transport

 

คลังเก็บสินค้า โกดังเก็บสินค้า ตามลักษณะสินค้า

3. ประเภทของคลังสินค้า แบ่งตามลักษณะสินค้า

3.1. คลังสินค้าทั่วไป

คลังสินค้าทั่วไปทำหน้าที่เก็บสินค้าหลากหลายที่ไม่ต้องการการรักษาดูแลเป็นพิเศษหรือสินค้าประเภทต่างๆ โดยทั่วไปแล้วได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และวัสดุที่หลากหลาย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร คลังสินค้าทั่วไปมักมีพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่พร้อมชั้นวางหรือระบบจัดเก็บเพื่อการจัดระเบียบและจัดเก็บสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลังสินค้าเหล่านี้อาจมีที่ขนถ่ายสิ่งของ รถยก และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อการจัดการ หรือ เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมแล้วคลังสินค้าทั่วไปทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและกระจายสินค้าจนกว่าจะพร้อมจัดส่งหรือแปรรูปต่อไป

3.2. คลังสินค้าของสด

คลังสินค้าชนิดนี้ทำหน้าที่เก็บสินค้าที่เป็นของสด อาทิเช่น ผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ต้องการการรักษาดูแลเป็นพิเศษด้วยการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้า มีการติดตั้งระบบทำความเย็นแบบพิเศษเพื่อรักษาความสดและคุณภาพของสินค้า มักจะมีโซนควบคุมอุณหภูมิเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บที่แตกต่างกัน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมก่อนที่จะกระจายไปยังผู้ค้าปลีกหรือผู้บริโภค

3.3. คลังสินค้าอันตราย

คลังสินค้าชนิดนี้ทำหน้าที่เก็บสินค้าที่เป็นอันตราย และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้คนและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น สารพิษ สารเคมี เชื้อเพลิง และ วัตถุระเบิด เป็นต้น (ความปลอดภัยของคลังสินค้าสำคัญอย่างไร? บทความนี้มีวิธีป้องกันที่ทุกคนก็พึงระวังได้เมื่อปฎิงานอยู่ภายใน คลังเก็บสินค้า )  สิ่งที่สำคัญที่สุดของคลังสินค้าคือการจัดการแยกประเภทของวัตถุอันตรายและการจัดเก็บให้เหมาะสมตามหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ของวัตถุนั้นๆ คลังเก็บสินค้า ชนิดนี้จะต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

3.4. คลังสินค้าพิเศษ (ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น)

คลังสินค้าพิเศษมักจะเป็นคลังเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก พบได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ  เพื่อคงคุณสมบัติของสินค้าไว้ให้มีอายุยืนยาว ตัวอย่างสินค้า เช่น ยา เคมีภัณฑ์ สินค้าที่เน่าเสียง่าย วัตถุอันตราย หรือสินค้าที่มีมูลค่าสูง อาจมีการควบคุมการตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสม มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และการจัดการเฉพาะเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของสินค้าที่จัดเก็บ

แนะนำ คลังเก็บสินค้าให้เช่า ในราคาถูก

BKK WAREHOUSE

ติดต่อเรา

สนใจเช่าโกดังคลังสินค้า ติดต่อได้ที่

เบอร์  Hotline : 08-9768-5205 Telephone : 0-2394-5409

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

สาธารณูปโภค ครบวงจร

ราคาที่ดีที่สุด

Best Price / Cost

โกดังให้เช่าคลังสินค้าให้เช่า ราคาถูกรวมภาษี มีขนาด พื้นที่ให้เช่า หลากหลาย

ทำเลยุทธศาสตร์

ทำเล ยุทธศาสตร์

 โกดังให้เช่าติดถนน ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม ใกล้ทางด่วน มอเตอร์เวย์  ใกล้รถไฟฟ้า BTS สนามบินสุวรรณภูมิใกล้กรุงเทพฯ ไม่ไกลจากท่าเรือ ประตูสู่ EEC

ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก

ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก

คลังสินค้าของเรา เหมาะสำหรับทำสำนักงานและคลังสินค้าในที่เดียวกัน

คมนาคมสะดวก

คมนาคมสะดวก

พื้นที่เข้าออกโกดัง คลังสินค้า สะดวก และมีพื้นที่จอดรถ
รองรับ การขนถ่ายสินค้า และเทรลเลอร์ได้สะดวก

สาธารณูปโภค ครบวงจร

สาธารณูปโภคครบวงจร

มีเครื่อง สาธารณูปโภค ครบ อาทิเช่น ประปา, โทรศัพท์, อินเตอร์เนท, และ ไฟฟ้า (สามารถขอเพิ่มไฟได้)
มีทีมงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารคลังสินค้า

บริการลูกค้า

ทีม Customer Service

เราใส่ใจ ที่จะทำให้ท่าน ได้รับบริการ ที่ดีมี คุณภาพ เป็นที่ ประทับใจ

Top