previous arrow
next arrow
Slider

ราคาที่ดินไม่ขยับ ลดค่าโอน จดจำนอง เอื้ออสังหาริมทรัพย์

รวมสูตร วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ แค่กดเครื่องคิดเลข
รวมสูตร วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ แค่กดเครื่องคิดเลข
มกราคม 6, 2024

ราคาที่ดินไม่ขยับ ลดค่าโอน จดจำนอง เอื้ออสังหาริมทรัพย์

ราคาที่ดินไม่ขยับ ลดค่าโอน จดจำนอง เอื้ออสังหาริมทรัพย์

ราคาที่ดินไม่ขยับ ลดค่าโอน จดจำนอง เอื้ออสังหาริมทรัพย์

ราคาที่ดินไม่ขยับ ลดค่าโอน จดจำนอง เอื้ออสังหาริมทรัพย์

เมื่อราคาที่ดินยังคงมีเสถียรภาพ อาจมีข้อดีหลายประการสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ และข้อดีหลักประการหนึ่งคือการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจำนอง เมื่อราคาที่ดินสูงและผันผวน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายโอนหรือจำนองทรัพย์สินจะมีราคาที่แพงกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาที่ดินมีเสถียรภาพ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ก็สามารถลดลงได้ ทำให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ความมั่นคงนี้สามารถดึงดูดผู้ซื้อและนักลงทุนเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น กระตุ้นการเติบโตและกิจกรรมต่างๆ กระทรวงมหาดไทย บังคับใช้กฎกระทรวงลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนอง เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย

 

กฎกระทรวงลดค่าโอนจดจำนอง 2567

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง 2 ฉบับ

ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แก่

1. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ. 2566

2. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการโอนและการจำนองของการซื้อห้องชุด เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ. 2566

 

สาระสำคัญของกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ

ประกอบด้วยกำหนดดังนี้

ลดภาระซื้อขาย-โอน อสังหาริมทรัพย์

1. ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 2% เหลือ 1% สำหรับการซื้อขายอาคารที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ ที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ดังกล่าว และอาคารชุด

2. ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน) สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ และห้องชุด

ทั้งนี้ จะได้สิทธิเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อสัญญา (ไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วน)

 

ซึ่งกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับเป็นการขยายระยะเวลามาตรการลดค่าโอนบ้านและค่าจดจำนองต่ออีก 1 ปี ต่อเนื่องจากปี 2566 ที่กรมที่ดินได้ลดค่าธรรมเนียมให้แก่ประชาชนในอัตราเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

สรุป หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลดค่าโอนบ้านและค่าจดจำนอง ของมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยของปี 2567 ไว้ 6 ข้อ ดังนี้

 1. ผู้ซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. ราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อสัญญาและวงเงินจำนอง ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อสัญญา
 3. อสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดที่ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม ได้แก่ 
  • อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือ
  • ที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือ
  • ห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุดคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 4. กรณีการจำนองต้องเป็นการจดทะเบียนจำนองที่สืบเนื่องมาจากการจดทะเบียนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือห้องชุดอันได้รับลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการฯ และจดทะเบียนจำนองในคราวเดียวกัน
 5. ได้รับลดค่าธรรมเนียมทั้งกรณีอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด มือหนึ่งและมือสอง
 6. ในกรณีการซื้อขายเฉพาะส่วน ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

 1. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ. 2566
 2. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการโอนและการจำนองของการซื้อห้องชุด เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ. 2566

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : Finvestory

Top