previous arrow
next arrow
Slider

Each color of Garuda on the land title deed How are they different?

การบริหารคลังสินค้า สิ่งสำคัญที่ธุรกิจควรรู้ Warehouse management
Warehouse management
February 26, 2024
คำนวณหาพื้นที่ใช้สอย บ้าน คอนโด 1 ตารางเมตร เท่ากับกี่เมตร
Calculate the usable area of ​​a house or condo How many meters is 1 square meter
April 24, 2024

Each color of Garuda on the land title deed How are they different?

ตราครุฑสีแดง ตราครุฑสีเขียว ตราครุฑสีดำ แต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่างไร

ครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่างไร

 

ตราครุฑสีแดง ตราครุฑสีเขียว ตราครุฑสีดำ แต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่างไร

 

ตราครุฑ 3 สี บนโฉนดที่ดิน เรื่องควรรู้ก่อนซื้อขายที่ดิน ประเภทของโฉนดที่ดิน ครุฑสีอะไร สามารถซื้อขายได้โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย

หลายๆคนอาจจะยังลืมเรื่อง ตราครุฑ 3 สี บนโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อการซื้อขายที่ดิน ซึ่งสามารถเป็นสิ่งที่ชี้บ่งได้เลยว่าที่ดินที่คุณสนใจต้องการจะเป็นเจ้าของนั้น สามารถทำการ ซื้อขาย และ จดจำนองที่ดิน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินสามารถซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายและครอบครองต่อจากเจ้าของเดิมได้อย่างเชื่อถือได้ สัญลักษณ์ตราครุฑ จะช่วยให้คุณมั่นใจในการซื้อขายที่ดินอย่างรอบคอบและปลอดภัย โดยจะแบ่งออกเป็น 3 สี

ตราครุฑสีแดง คือ โฉนดที่ดิน น.ส.4 ซึ่งเป็นโฉนดที่ออกให้กับที่ดินที่อยู่ในเขตเมืองหรือชุมชน มีการวางผังเมืองและมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน มีการรังวัดที่ดิน เป็นแปลงๆ และมีการกำหนดหมายเลขแปลงที่ดิน ถือว่าเป็นโฉนดที่ดินที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด โอน,ซื้อขาย,จดจำนอง ได้  เนื่องจากมีการตรวจสอบและรับรองจากกรมที่ดินแล้ว ผู้ถือครองโฉนดนี้ มีกรรมสิทธิ์ 100% 

ตราครุฑสีเขียว คือ หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก. เอกสารนี้สามารถขายที่ดินได้โดยไม่ต้องประกาศ มีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินเรียบร้อย แต่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าโฉนด น.ส.4 เนื่องจาก ยังไม่มีการรังวัด แต่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ โอน,ซื้อขาย,จดจำนอง ได้ตามปกติ สามารถยื่นเป็นโฉนดกับกรมที่ดินได้ในอนาคต

ตราครุฑสีดำ คือ หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 โฉนดนี้สามารถขายที่ดินได้โดยไม่ต้องประกาศ เหมือนกับ น.ส.3ก. แต่เป็นเอกสารที่มีความเชื่อถือน้อย เนื่องจากไม่มีการรังวัดหรือการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อย่างชัดเจน จะเป็นภาพลอย โอน,ซื้อขาย,จดจำนอง ได้ตามปกติ(แต่สิทธิ์การรับรองยังไม่เป็นทางการ ควรระมัดระวัง) แต่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เพื่อทำการรังวัดก่อน หลังจากนั้นรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

ตราครุฑ 3 สี บนโฉนดที่ดินคืออะไร ?

ตราครุฑ 3 สี บนโฉนดที่ดินคืออะไร ?

ตราครุฑบนโฉนดที่ดิน คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับแสดงถึงการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สิน โดยจะสรุปหมายเลขแปลงที่ดินเพื่อแสดงสิทธิการถือครอง ตราครุฑยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ โดยปรากฏอยู่บนโฉนดที่ดินเพื่อแสดงถึงความเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐบาลไทย โดยจะ แบ่งออกเป็น 3 สี ดังนี้

 

โฉนดที่ดิน ครุฑแดง

โฉนด ตราครุฑสีแดง โฉนดที่ดิน น.ส.4

โฉนดครุฑแดง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ โฉนดที่ดิน น.ส.4 เป็นเอกสารสิทธิ์เต็มรูปแบบ มีการรังวัดที่ดินแล้ว มีระวางภาพถ่ายทางอากาศของทรัพย์สินบนโฉนดที่แสดงถึงขอบเขตของแปลงที่ดินและพื้นที่แปลงข้างเคียง ที่ออกโดยกรมที่ดิน มีสัญลักษณ์ครุฑสีแดงที่ด้านบนของเอกสาร เป็นโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนและเชื่อถือได้มากที่สุดในระบบการออกโฉนดของไทย จะระบุตำแหน่งที่ดิน พื้นที่ทั้งหมด หมายเลขโฉนด และข้อมูลการสำรวจ เพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในพื้นที่นั้นๆ  โดยผู้ถือครอง สามารถใช้สิทธิของโฉนดไปทำสัญญาต่างๆได้ ดังนี้

 

การใช้สิทธิตามโฉนด น.ส.4 เพื่อทําสัญญาต่างๆ 

1. สัญญาจํานอง – ผู้ถือโฉนด น.ส.4 สามารถนําโฉนดไปจํานองเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้

2. สัญญาขาย – ผู้ถือโฉนด น.ส.4 สามารถทําสัญญาขายที่ดินให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามขั้นตอน

3. สัญญาเช่า – ผู้ถือโฉนด น.ส.4 สามารถทําสัญญาให้เช่าที่ดินแก่บุคคลอื่นได้

4. สัญญาก่อสิทธิการเช่า – ผู้ถือโฉนด น.ส.4 สามารถทําสัญญาก่อสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อปลูกสร้างอาคารได้

ดังนั้น ผู้ถือโฉนด น.ส.4 จึงมีสิทธิในการทํานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขาย โอน จํานอง หรือให้เช่าที่ดินของตนได้ตามกฎหมาย

 

วิธีสังเกตอายุของ โฉนดที่ดิน น.ส.4 ว่ามีความเก่าหรือใหม่ได้จากลักษณะของกระดาษและหมึกที่ใช้เขียน โดยโฉนดที่ดินที่เก่าจะมีลักษณะกระดาษที่เหลืองกรอบและหมึกจางลง นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้จากรูปแบบของตัวหนังสือที่ใช้เขียนได้ อย่างเช่น หากตัวอักษรท้ายรหัสเอกสาร ถ้าเป็นตัว ก  จะถือว่าเอกสารโฉนดฉบับนั้นเป็นเอกสารรุ่นเก่าที่สุด แต่แบบปัจจุบันที่ใช้กันอยู่นั้นจะเป็นประเภทที่ลงท้ายด้วย จ อย่าง น.ส.4 จ โดยโฉนดที่ดินแบบเก่าจะใช้ตัวหนังสือแบบลายมือ ส่วนโฉนดที่ดินที่แบบใหม่ที่เป็นเอกสารในปัจจุบันจะใช้ตัวพิมพ์

โฉนดครุฑแดง คือ เอกสาร น.ส.4 เป็นเอกสารที่มีข้อจำกัดในการโอนทรัพย์สิน เช่นที่ดิน โดยปกติจะมีข้อความระบุด้านหลังเอกสาร ว่าห้ามโอนทรัพย์สินภายในระยะเวลา 5-10 ปี เพื่อปกป้องสิทธิของเจ้าของเดิม หากถ้ามีการซื้อขายที่ดิน ควรตรวจสอบข้อจำกัดนี้อย่างละเอียดก่อนดำเนินการโอนทรัพย์สินล่วงหน้า โดยเจ้าของเดิมต้องไปจดหรือขึ้นทะเบียน การโอนกรรมสิทธิ ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่เช่นนั้น อาจทำให้การซื้อขาย ไม่เป็นผลสำเร็จ

หากที่ดินที่ถูกกีดขวางโดยผู้อื่นหรือเข้าครอบครองโดยไม่ได้เป็นผู้ถือครองตามเอกสารโฉนด หรือผู้ที่เข้ามาไม่ได้มีการลอบเร้น ปิดบัง หรือหลบซ่อน จะสามารถพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายได้ โดยสามารถเรียกร้องสิทธิในการครอบครองที่ดินได้หลังจากระยะเวลา 10 เป็นต้นไป โดยการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นออกจากที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของผู้ถือครองโฉนดที่ดินควรระมัดระวังไว้

 

โฉนดที่ดิน ครุฑเขียว

โฉนด ตราครุฑสีเขียว หนังสือสิทธิรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3ก.)

โฉนดครุฑเขียว หรือที่รู้จักกันในชื่อ น.ส.3ก. เป็นหนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ โฉนดนี้สามารถขายที่ดินได้โดยไม่ต้องประกาศ เนื่องจาก มีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินแล้ว และสามรถใช้สอยที่ดินให้เกิดประโยชน์ได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ไม่มีการรังวัดที่ดิน แต่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศของทรัพย์สินบนโฉนดที่แสดงถึงขอบเขตของแปลงที่ดินและพื้นที่แปลงข้างเคียง เหมือนกับ โฉนดครุฑแดง น.ส.4  โฉนดสีเขียวครุฑ คือ เอกสารที่แสดงสิทธิการถือครองที่ดินที่ใช้ประโยชน์ใช้สอย เช่น ใช้เพื่อการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกพืชผล หรือทำสวน อาจจะใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ เป็นที่ดินที่เหมาะสำหรับการใช้งานด้านเกษตรกรรม  โดยที่มีขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 5ไร่

โฉนดครุฑเขียว จะแตกต่างกับโฉนดครุฑแดง ตรงที่ โฉนดครุฑแดง (น.ส.4) ผู้ถือครองจะสามารถปล่อยที่ดิน เป็นที่ดินเปล่าได้ แต่ โฉนดครุฑเขียว (น.ส.3ก.) ผู้ถือครองต้องใช้ที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์จะไม่สามารถปล่อยให้ที่ดินว่างได้

 

การใช้สิทธิตามโฉนด น.ส.3ก. เพื่อทําสัญญาต่างๆ 

1. สัญญาจํานอง – สามารถนําโฉนด น.ส.3ก ไปจํานองเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้

2. สัญญาขาย – สามารถนําโฉนด น.ส.3ก ไปทําสัญญาขายที่ดินให้กับผู้อื่นได้ โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมาย

3. สัญญาเช่า – สามารถทําสัญญาให้เช่าที่ดินตามโฉนด น.ส.3ก แก่บุคคลอื่นได้

4. สัญญาอื่นๆ เกี่ยวกับที่ดิน เช่น สัญญาก่อสร้างอาคาร สัญญาจ้างบํารุงรักษาที่ดิน เป็นต้น

หากผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเขตพื้นที่แล้ว เจ้าของกรรมสิทธิ์ของโฉนดได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรังวัดติดประกาศ 30 วัน ซึ่งหนังสือนี้จะเป็นคำรับรองจากเจ้าหน้าที่ให้มีสิทธิ์ครอบครอง แต่ไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ ดังนั้น จึงสามารถนําไปใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อทํานิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนั้นได้ตามกฎหมาย

 

เอกสารที่โอนได้นั้นจะมีสามแบบด้วยกัน ได้แก่ น.ส. 3 , น.ส. 3 ก, แบบหมายเลข 3 (ซึ่งในปัจจุบัน ไม่มีการออกแล้ว)

โฉนดครุฑเขียว คือ น.ส.3ก เป็นเอกสารที่แสดงถึงสิทธิ์การถือครองที่ดินแต่ไม่ใช่เอกสารที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ของที่ดินจริง แต่ถ้าหากเจ้าของที่ต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าว เพื่อทำสัญญาหรือดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดที่ดิน ก็สามารถดำเนินการกับสำนักงานเขตพื้นที่ได้ทันที

 

โฉนดที่ดิน ครุฑดำ

ตราครุฑสีดำ โฉนดที่ดิน หนังสือสิทธิรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3.)

โฉนดครุฑดำ หรือที่รู้จักกันในชื่อ น.ส.3 หรือ เป็นเอกสารหนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ โฉนดนี้สามารถขายที่ดินได้โดยไม่ต้องประกาศ เนื่องจาก มีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินแล้ว โฉนดชนิดนี้ มีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินแล้วสามารถใช้สอยเพื่อทำประโยชน์ได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ลักษณะเอกสารและการครอบครองสิทธิ์จะคล้ายเช่นเดียว กับ น.ส.3ก. ยังไม่มีการรังวัดที่ดิน และ ไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศของทรัพย์สินบนโฉนด  จะมีเพียง รูปร่างลักษณะของที่ดินประกอบในเอกสาร  แสดงขอบเขตของแปลงที่ดินที่ตำแหน่งไม่แน่นอน เป็นแผนที่รูปลอย ที่ถูกวาดขึ้นมาจากการปักหลักหรือวัสดุที่ใช้เป็นหลักในการยึดเขตที่ดิน แผนที่นี้จะไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานสำนักทะเบียนที่ดิน แต่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำขอของโฉนดที่ดินได้ จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่ดิน เพื่อทำการรังวัดก่อน หลังจากนั้นรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน หากไม่มีการคัดค้านใดๆสิทธิ์ในที่ดินนั้น จะสามารถทำการดำเนินการออกโฉนด น.ส.3 สำเร็จ จะถือว่าที่ดินผืนนั้นมีสิทธิตามโฉนดและสามารถนำไปใช้ ในการซื้อ-ขาย-จำนองได้

 

การใช้สิทธิตามโฉนด น.ส.3 เพื่อทําสัญญาต่างๆ 

1. สัญญาจํานอง – สามารถนําโฉนด น.ส.3 ไปจํานองเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้

2. สัญญาขาย – สามารถนําโฉนด น.ส.3 ไปทําสัญญาขายที่ดินให้กับผู้อื่นได้

3. สัญญาเช่า – สามารถทําสัญญาให้เช่าที่ดินตามโฉนด น.ส.3 แก่ผู้อื่นได้

4. สัญญาก่อสร้าง – สามารถนําโฉนด น.ส.3 ไปทําสัญญาจ้างผู้อื่นก่อสร้างอาคารบ้านเรือนบนที่ดินแปลงนั้นได้

ดังนั้น โฉนด น.ส.3 จึงสามารถนําไปใช้เป็นหลักฐานในการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ให้เช่า หรือก่อสร้างบนที่ดินแปลงนั้นได้ตามกฎหมาย

เช่าโกดังสินค้า  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

Top