previous arrow
next arrow
Slider

ข้อควรรู้ในการขออนุญาตตั้งโรงงานและขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

กฏหมายสร้างโกดังคลังสินค้า
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตสร้างอาคารโรงงาน
January 18, 2022
โกดังให้เช่า,บางนาตราด,บางพลี,บางบ่อ,สมุทรปราการ
Warehouse For rent Srinakarin
May 20, 2022

ข้อควรรู้ในการขออนุญาตตั้งโรงงานและขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

กฏหมาย ร.ง.4 ขออนุญาตสร้างโกดังคลังสินค้า

กฏหมาย ร.ง.4 ขออนุญาตสร้างโกดังคลังสินค้า

ข้อควรรู้ในการขออนุญาตตั้งโรงงานและขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง.4 )

 

ร.ง.4 หมายถึง “ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน” ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานหรือกรมที่รับผิดชอบด้านการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นเอกสารที่อนุญาตให้บุคคลหรือบริษัทสามารถเริ่มต้นกิจการโรงงานในสถานที่และขอบเขตที่กำหนดได้ ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างอาคารโรงงานให้ผ่านได้โดยจะไม่เกิดปัญหาในการยื่นขออนุญาตสร้างและขออนุญาตในเรื่องอื่นๆ จำเป็นต้องรู้ข้อกฎหมายหลักที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาคาร โดยต้องปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาตนั้น มักจะระบุข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจการโรงงาน เช่น ประเภทของอุตสาหกรรม, ขนาดของโรงงาน  สิทธิ์และเงื่อนไขในการดำเนินกิจการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัยของโรงงานนั้น ๆ เป็นหนึ่งในเอกสารที่สำคัญในการดำเนินกิจการโรงงานอย่างถูกต้องและตามกฎหมาย

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

โรงงาน คืออะไร ?

โรงงาน คืออะไร ?

โรงงาน คือ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงาน 50 คนขึ้นไป สำหรับ ทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ โรงงานมักจะมีขนาดใหญ่และมีการออกแบบเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบในปริมาณที่ต้องการได้ โรงงานมักแบ่งตามลักษณะของการผลิตสินค้า อาจเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าในหลายประเภทเช่น อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ยา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และอื่น ๆ โรงงานมีลักษณะการทำงานและระบบการผลิตที่แตกต่างกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่โรงงานจะมีกระบวนการผลิตที่เป็นระบบเพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพและการทดสอบเพื่อให้มีสินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โรงงานมีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ ระบบควบคุมและคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการนำเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามา

 

การขออนุญาตตั้งโรงงาน

การขออนุญาตตั้งโรงงาน

การขออนุญาตตั้งโรงงานมีหลายเหตุผลที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินกิจการของโรงงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ นี่คือเหตุผลหลักที่ต้องขออนุญาตตั้งโรงงาน

1. ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตตั้งโรงงานมีเจตนารมณ์ที่จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การรับรองว่าโรงงานจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือสร้างความเสี่ยงต่อประชาชนในบริเวณใกล้เคียง การขออนุญาตจะเป็นการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและประเมินผลอย่างถูกต้องก่อนที่จะรับการดำเนินงานของโรงงานได้จริงๆ

2. ความสอดคล้องกับกฎหมาย

การขออนุญาตตั้งโรงงานเป็นการยึดถือกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้รับการอนุญาตเพื่อผลิตหรือประมวลผลวัตถุดิบที่มีข้อกำหนดเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้

3. การควบคุมคุณภาพ

การขออนุญาตตั้งโรงงานช่วยให้มีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตอย่างเข้มงวด โดยมักจะมีการตรวจสอบและการรับรองว่ากระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ นั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและตลาดว่าผลิตภัณฑ์ของโรงงานมีคุณภาพสูง

4. การวางแผนและการจัดการ

การขออนุญาตตั้งโรงงานช่วยให้ผู้ประกอบการมีโครงสร้างองค์กรและการวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการเงินให้เหมาะสม เพื่อให้โรงงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปว่าการขออนุญาตตั้งโรงงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้กิจการสามารถทำงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงรักษาความปลอดภัย และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา

 

ลักษณะโรงงานที่ต้องขอยื่นใบอนุญาตตั้งโรงงาน มีทั้งหมดกี่ประเภท ?

– โรงงานจำพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันที
– โรงงานจำพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงาน ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน
– โรงงานจำพวกที่ 3 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการ

 

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 1 อาจเป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือกิจกรรมหลักที่สำคัญของโรงงานนั้นเป็นอุตสาหกรรมใด ๆ  มีเครื่องจักรรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน  20 แรงม้า ( HP) หรือเทียบเท่า และมีพนักงาน หรือ คนงานไม่เกิน 20 คน ถูกถอดออกจากบัญชี ไม่เข้าข่ายการเป็นโรงงานตามกฎหมาย ตัวอย่างของโรงงานจำพวกที่ 1 อาจมีดังนี้

 • โรงงานสำหรับการผลิตเครื่องประดับ โรงงานที่ผลิตเครื่องประดับหรือเครื่องรางของใช้ที่ใช้เพื่อการแต่งกายหรือการแสดงตน เช่น โรงงานผลิตเครื่องประดับทองคำ โรงงานผลิตเครื่องประดับจากเพชร หรือโรงงานผลิตเครื่องประดับเงิน
 • โรงงานซ่อมรองเท้าและทำเครื่องหนัง โรงงานที่ที่ผลิตและประกอบกิจการซ่อมแซมรองเท้าและผลิตเครื่องหนังต่างๆ ที่ใช้ในการสวมใส่และใช้งาน เช่น โรงงานผลิตกระเป๋าหนัง , โรงงานรองเท้า , โรงงานผลิตหนังเทียม 
 • โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน โรงงานที่ผลิตเครื่องใช้ในบ้านหรือสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โรงงานผลิตเครื่องครัวหรือโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ในบ้าน

โรงงานจำพวกที่ 1 อาจมีหลายประเภทเพิ่มเติม และแต่ละประเภทอาจมีลักษณะและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตในโรงงานนั้น ๆ

 

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 2

อาจเป็นโรงงานที่มีลักษณะหรือกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามเกณฑ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่ มีเครื่องจักรรวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 75 แรงม้า ( HP) และมีพนักงาน หรือ คนงานไม่เกิน 75 คน หากเป็นโรงงานประเภทนี้ จะสามารถประกอบกิจการได้ทันที ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมในแต่ละปี และ ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม โรงงานจำพวกที่ 2 ได้แก่โรงงานประเภท

 • โรงงานสำหรับการผลิตสินค้าพื้นฐาน โรงงานที่ผลิตสินค้าพื้นฐานหรือสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โรงงานผลิตเสื้อผ้า โรงงานผลิตรองเท้า หรือโรงงานผลิตเครื่องสำอาง
 • โรงงานสำหรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม โรงงานที่ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหรือวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้า โรงงานผลิตพลาสติก หรือโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์
 • โรงงานสำหรับการผลิตสินค้าอาหาร โรงงานที่ผลิตสินค้าอาหารหรือเครื่องดื่ม เช่น โรงงานผลิตอาหารแห้ง โรงงานผลิตเนื้อสัตว์แปรรูป หรือโรงงานผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้

โรงงานจำพวกที่ 2 อาจมีหลายประเภทเพิ่มเติม และแต่ละประเภทอาจมีลักษณะและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตในโรงงานนั้น ๆ

 

โรงงานจำพวกที่ 3

โรงงานจำพวกที่ 3

โดยไม่ระบุประเภทเฉพาะของโรงงาน โรงงานจำพวกที่ 3 อาจมีลักษณะหรือกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามเกณฑ์ต่าง ๆ โรงงานที่ มีเครื่องจักรรวมกันทั้ง 75 แรงม้าขึ้นไป ( HP) หรือเทียบเท่า และมีพนักงาน หรือ คนงานมากกว่า 75 คนขึ้นไป หากเป็นโรงงานประเภทนี้ต้องขออนุญาตตั้งโรงงานต่อกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมด้วย และเมื่อไปขอแล้วจะได้รับเอกสาร รง.3 และต้องยื่นขอเอกสารอนุญาตประกอบกิจการโรงงานด้วย นั่นก็คือ รง.4 ตัวอย่างของโรงงานจำพวกที่ 3  อาจมีดังนี้

 • โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ โรงงานในกลุ่มนี้ผลิตรถยนต์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การผลิตรถยนต์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีสูง โรงงานจำพวกนี้มีเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ทั้งในส่วนของการผลิตและการทดสอบคุณภาพ
 • โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานที่ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ โรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือ หรือโรงงานผลิตอุปกรณ์เกมคอนโซล
 • โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ โรงงานที่ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือการทำหัตถการ โรงงานผลิตอุปกรณ์การตรวจสอบสุขภาพ หรือโรงงานผลิตเครื่องมือช่วยเหลือการกำหนดยา
 • โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลังงาน โรงงานที่ผลิตพลังงานหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น โรงงานผลิตโซลาร์เซลล์ โรงงานผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือโรงงานผลิตอุปกรณ์การอนุบาลพลังงาน

โรงงานจำพวกที่ 3 อาจมีหลายประเภทเพิ่มเติม และอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อน รำคาญ หรือเหตุอันตรายต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ผลิตต้องขออนุญาตก่อนเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงตั้งโรงงานได้ ก่อนดำเนินกิจการต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน

 

หมายเหตุ
1. โรงงานจำพวกที่ 1, 2, 3 ห้ามรับเหมาก่อสร้างโรงงานในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยและบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
2. โรงงานจำพวกที่ 1, 2 ห้ามรับเหมาก่อสร้างโรงงานภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อโรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด ศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
3. สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด ต้องตั้งอยู่ในทำเล และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการตามประเภทหรือชนิดของโรงงานโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย

 

ขั้นตอนการยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง.4 )

ขั้นตอนการยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง.4 )

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานหรือกรมที่รับผิดชอบด้านการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในประเทศ การออกใบอนุญาตจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ดังนั้นรายละเอียดที่แนะนำด้านลำดับขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้อาจแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. การเตรียมเอกสาร

การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบร.ง.4) นั้นเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานหรือกรมที่รับผิดชอบด้านการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย ดังนั้น ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเตรียมใบ ร.ง.4 อาจแตกต่างไปตามลักษณะและขนาดของโรงงานที่จะขอรับใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้เป็นรายการเอกสารที่อาจเกี่ยวข้องกับการเตรียมใบ ร.ง.4 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตามเงื่อนไขและกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

 • แบบคำขออนุญาต (แบบฟอร์มที่กำหนดโดยหน่วยงาน)
 • เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตและคู่สมรส (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • เอกสารสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
 • เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน เช่น แผนที่ตำแหน่ง, ขนาดและลักษณะการก่อสร้าง, ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้, แผนการผลิต, และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นตามความต้องการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อประสบความสำเร็จในการเตรียมเอกสาร ควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม และปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ใบ ร.ง.4 ที่ถูกต้องและสมบูรณ์

2. การยื่นใบขออนุญาต

นำเอกสารที่เตรียมไว้มายื่นใบขออนุญาตกับหน่วยงานหรือกรมที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต คำขออาจต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับกิจการโรงงาน เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง, ขนาดและลักษณะของโรงงาน, กระบวนการผลิตที่ใช้, แผนการควบคุมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นกระบวนการที่ผู้ประกอบการโรงงานต้องทำเพื่อขอรับการอนุญาตในการก่อตั้งและดำเนินกิจการโรงงานจากหน่วยงานหรือกรมที่รับผิดชอบด้านการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย

3. การตรวจสอบและการพิจารณา

การตรวจสอบและการพิจารณาเป็นกระบวนการที่กรมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใช้เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและความเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งและดำเนินกิจการโรงงานของผู้ขออนุญาต

กระบวนการตรวจสอบและการพิจารณามีลักษณะการทำงานดังนี้

 • การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ขออนุญาตต้องยื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงาน โดยรวมถึงเอกสารประกอบการสมัคร แผนที่ตำแหน่งโรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน เป็นต้น
 • การตรวจสอบสถานที่ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ขออนุญาตต้องการก่อตั้งโรงงาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความปลอดภัยของสถานที่ดังกล่าว
 • การพิจารณา เจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นเพื่อตรวจสอบความเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การออกใบอนุญาต รง.4 หากผู้ขออนุญาตผ่านการตรวจสอบและการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานหรือกรมที่รับผิดชอบจะออกใบอนุญาตให้กับผู้ขออนุญาตเพื่อให้เริ่มดำเนินกิจการโรงงานได้

กระบวนการตรวจสอบและการพิจารณามีเป้าหมายที่สำคัญคือการตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อรักษาความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนว่ากิจการโรงงานจะดำเนินการอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. การอนุญาตและการออกใบอนุญาต (ร.ง.4)

หากผ่านการตรวจสอบและพิจารณาเรียบร้อย หน่วยงานหรือกรมที่รับผิดชอบจะออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้กับคุณ ใบอนุญาตนี้จะระบุข้อมูลเชิงละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงงาน เช่น ประเภทของอุตสาหกรรม, ขนาดของโรงงาน, สิทธิ์และเงื่อนไขการดำเนินกิจการ เป็นต้น

 

ปัญหาต่างๆที่จะส่งผลกระทบถ้าตั้งโรงงานโดยไม่ขออนุญาต ?

ถ้ามีการตั้งโรงงานโดยไม่ขออนุญาตตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กำหนด จะเกิดปัญหาทางกฎหมายและอาจส่งผลกระทบทั้งต่อธุรกิจและสังคมได้ ดังนี้

1. การละเมิดกฎหมาย

การตั้งโรงงานโดยไม่ขออนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดสูงสุดได้ เช่น การละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม การละเมิดกฎหมายความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือการละเมิดกฎหมาย โรงงาน และการ จัดตั้ง โรงงาน เป็นต้น

 • การละเมิดกฎหมายอาญา การตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามกฎหมายสามารถถือเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดสูงสุดเช่น การฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อม หรือการละเมิดกฎหมายความปลอดภัยและสุขอนามัย
 • ความเสียหายต่อผู้ประกอบการอื่น การตั้งโรงงานโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการอื่นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจเป็นการสร้างความไม่เสียสละในการแข่งขันในตลาด หรือการก่อให้เกิดการรุกไถ่ธุรกิจ
 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การตั้งโรงงานโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยมลพิษเข้าสู่อากาศ น้ำ หรือดิน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต รวมถึงการก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในชุมชนใกล้เคียง อาจมีการทะเลาะวิวาท และเกิดปัญหาทางสังคมอื่น ๆ

การตั้งโรงงานโดยไม่ขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายไม่เท่ากับการตั้งโรงงานที่ถูกต้องและมีความยั่งยืน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. ความเสียหายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การตั้งโรงงานอาจส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้แก่

 • การปล่อยมลพิษ โรงงานบางประเภทอาจมีการผลิตหรือกิจกรรมที่สร้างสารพิษหรือก๊าซอันตรายเป็นผลของกระบวนการผลิต การปล่อยมลพิษเข้าสู่อากาศหรือน้ำเสียอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในพื้นที่นั้น และอาจเสียหายต่อระบบนิเวศและนิเวศวิทยาในยามยืน
 • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โรงงานใหญ่อาจต้องใช้มวลน้ำมาก การเบียดเสียดทรัพยากรน้ำสามารถก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำหรือการทำลายทรัพยากรน้ำในพื้นที่ นอกจากนี้การใช้พลังงานที่เกิดจากแหล่งพลังงานที่ไม่สะอาดอาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการเสื่อมเสียทรัพยากรธรรมชาติ
 • การก่อให้เกิดการปนเปื้อนรงงานที่ใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ อาจเป็นต้นเหตุในการก่อให้เกิดการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำ หรือดิน การปนเปื้อนนี้อาจมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทั้งในที่สูงและต่ำ
 • การเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศ การตั้งโรงงานใหญ่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่ดิน การทำลายพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อสิ่งแวดล้อมและความสมดุลภูมิประเทศ

การละเมิดสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบยาวนานต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมโรงงานควรปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสียหายและสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนสำหรับสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

3. ผลกระทบต่อสังคมและชุมชน

การตั้งโรงงาน สร้างความขัดแย้งหรือความไม่พึงพอใจในชุมชน อาจเกิดเสียงคัดค้านจากประชาชนท้องถิ่นเนื่องจาก มีทั้งเรื่อง เสียงดัง มลพิษ การเกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรท้องถิ่น หรือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศ การจัดการสภาพแวดล้อมโรงงานให้มีคุณภาพและการสร้างสรรค์ผลที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนสามารถช่วยลดผลกระทบทางสังคมได้เป็นอย่างดี

 

หากสนใจเช่าโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า เรามีให้ลูกค้าเลือกหลายพื้นที่ ทำเลดี สะดวกต่อการทำธุรกิจ ที่รุ่งเรือง

สามารถติดต่อเราได้ที่

Tel : 02-2394-5409
Line :@Bkkwarehouse

Top