previous arrow
next arrow
Slider

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโรงงานและโกดังสินค้า เรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้

โกดังสินค้า มีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง
โกดังสินค้า มีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง?
สิงหาคม 16, 2023
รวมวิธี ไล่นกพิราบ ที่สร้างปัญหา แบบได้ผลจริงที่ทุกคนทำตามได้ง่ายๆ
รวมวิธี ไล่นกพิราบ ที่สร้างปัญหา แบบได้ผลจริง
กันยายน 1, 2023

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโรงงานและโกดังสินค้า เรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยกเลิก ภาษีโรงเรือน สำหรับโรงงานและโกดังสินค้า เรื่องที่ผู้ประกอบต้องรู้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยกเลิก ภาษีโรงเรือน สำหรับโรงงานและโกดังสินค้า เรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโรงงานและโกดังสินค้าเรื่องที่ผู้ประกอบต้องรู้

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ ที่เรียกกันอีกอย่างสั้นๆว่า “ภาษีที่ดิน” เป็นภาษีที่เจ้าของที่ต้องชำระค่าภาษีเป็นรายปีให้กับหน่วยงานรัฐในปัจจุบันตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน อาคาร ที่ครอบครอง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การ บริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บ เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ด้วยการมาของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้ต้องยกเลิกการเก็บ “ภาษีโรงเรือนและที่ดิน” และภาษีบำรุงท้องที่ด้วยเนื่องจากซ้ำซ้อนกัน ซึ่ง ยกเลิก ภาษี โรงเรือน ไปแล้วเมื่อตั้งแต่ ปี พศ.2562 เนื่องจากมีการเปลี่ยนมาใช้ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน” แล้วมีการจัดเก็บภาษีอย่างไร ต้องชำระภาษีเมื่อไร บทความนี้จะมาบอกรายละเอียดและของมูลของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับโรงงานและโกดังคลังสินค้าโดยเฉพาะ จะช่วยให้คุณ รู้สูตรคิดคำนวณเบื้องต้น และ รู้ขั้นตอนการชำระภาษี ของอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มีวิธีการอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้โรงงานหรือคลังสินค้าดำเนินกิจการอยู่และหลีกเลี่ยงบทลงโทษหรือปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ถ้าไม่ทำการชำระภาษีอย่างถูกต้อง มาอ่านบทความนี้ไปพร้อมๆกันได้เลย

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีความหมายอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Building and Land Tax) คือภาษีที่เรียกเก็บจากหน่วยงานรัฐ เช่น ที่ดิน อาคารหอพัก โรงเรียน ธนาคาร โรงพยาบาล และสถานประกอบการต่าง ๆ โดยปกติจะเรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือเทศบาลตามท้องถิ่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษาและการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะพื้นที่ส่วนรวม ในด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และบริการสาธารณะอื่นๆ จำนวนภาษีที่เจ้าของต้องชำระเมื่อถึงเวลาจะประเมินตามมูลค่าของทรัพย์สินเมื่อมีการใช้ประโยชน์จากโรงรือนหรือที่ดินพื้นที่นั้นๆ เพื่อใช้ประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตั้ง ขนาด และสภาพของอาคารและที่ดิน จะกำหนดโดยหน่วยงานปกครองท้องถิ่นหรือผู้ประเมินภาษี ส่วนภาษีที่เป็นข้อยกเว้น จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเองและทรัพย์สินที่ถูกยกเว้นตามกฎหมาย 

ผู้เสียภาษี

เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ถ้าใครเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 ม.ค. ของปีไหน ก็ให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้นๆไป ถ้าเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นคนละคนกัน ก็ให้เจ้าของที่ดินเสียภาษีเฉพาะ ส่วนของมูลค่าที่ดิน ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็เสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน อาคาร จะต้องเสียภาษีโดยใช้มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นฐานในการคำนวณภาษี โดยแยกตามรายการดังนี้

 • ที่ดิน – ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
 • สิ่งปลูกสร้าง – ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
 • สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (คอนโด) – ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตรา ภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปีนั้น ซึ่งราคาประเมินทุนทรัพย์นี้จะเป็นราคาเดียวกับราคา ประเมินทุนทรัพย์ของกรมที่ดิน แต่ถ้าไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ จะมีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณมูลค่า ซึ่งยังขณะนี้ยังรอการประกาศอยู่ ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะคิดภาษีเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ไม่คิดจากทรัพย์สิน อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นโรงงานก็น าเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาค านวณภาษีโดยไม่รวมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโรงงานและโกดังคลังสินค้า

จะเป็นประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นๆที่ในเชิงพาณิชย์ เช่น โรงงาน โกดัง คลังสินค้า โชว์รูม อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ที่เป็นอุตสาหกรรมหรือการจัดเก็บโดยเฉพาะ โดยทั่วไป ภาษีนี้เรียกเก็บโดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้สำหรับบริการสาธารณะและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวนภาษีจะคำนวณจากมูลค่าประเมินของที่ดินและอาคาร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตั้ง ขนาด คุณภาพการก่อสร้าง และมูลค่าตลาดปัจจุบัน

อัตราภาษีใน 2 ปีแรก คือปี พ.ศ. 2563 และ 2564 มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นโรงงานและโกดังคลังสินค้าหรือประเภทอื่นๆนั้น

 • มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดอัตราภาษี  0.3 %
 • มูลค่า  50 – 200 ล้านบาท คิดอัตราภาษี  0.4 %
 • มูลค่า  200-1,000 ล้านบาท คิดอัตราภาษี  0.5 %
 • มูลค่า  1,000- 5,000 ล้านบาท คิดอัตราภาษี  0.6 %
 • มูลค่า  5,000 ล้านบาทขึ้นไป  คิดอัตราภาษี  0.7 %

ส่วนอัตราภาษี หลังตั้งแต่พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นโรงงานและโกดังคลังสินค้าหรือประเภทอื่นๆนั้น

 • จะไม่จำกัดมูลค่า  0 – ∞ (ไม่จำกัดมูลค่า) คิดอัตราภาษีไม่เกิน 1.2%

 

อัตรา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโรงงานและโกดังคลังสินค้า

 

ต้องชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ไหนและเมื่อไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่ต้องชำระให้กับสำนักงานเขตหรือเทศบาลท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือที่ดินของคุณนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นั้นๆ การจัดเก็บภาษี จะเก็บครั้งต่อครั้ง เป็นรายปี เมื่อถึงเวลาที่กำหนดเจ้าต้องปฏิบัติตามภาระภาษีของตนโดยชำระ ภาษีที่ดิน ให้ตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษหรือผลทางกฎหมาย เจ้าของสถานที่สามารถยื่นภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ที่พื้นที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นในปีก่อนหน้า เช่น มีบ้านปล่อยเช่าตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รวม 3 เดือน เจ้าของทรัพย์สินก็ต้อง มีการเสียภาษีที่ดิน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 อัตราภาษีอาคารและที่ดินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ตั้งและประเภทของทรัพย์สิน โดยทั่วไปจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ประเมินอาจแตกต่างกัน

ในปัจจุบันหน่วยงานส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีบริการที่ช่วยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถยื่นการยื่นแบบฟอร์มและชำระภาษีได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ของคุณ เช่น ส่งเอกสารการชำระผ่านทางไปรษณีย์ การชำระตามตู้ATM หรือ ชำระผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ  ช่วยให้ไม่เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตด้วยตนเอง แต่สำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้กับสำนักงานและไม่รู้วิธการชำระในช่องทางออนไลน์ ก็สามารถไปชำระกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในเขตนั้นๆได้เลย แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน

 

ตัวอย่างแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตัวอย่างแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

โดยแบบประเมินจะประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไป

 • รายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 • แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • หนังสือสรุปจำนวนภาษีที่ต้องชำระ วิธีการชำระ กำหนดการชำระภาษี สถานที่และชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อ และวิธีการอุทรณ์หากพบข้อผิดพลาด

 

ตัวอย่างแบบใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตัวอย่างแบบใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

โรงงานและโกดังสินค้า มีวิธีการคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อย่างไร

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยดูได้จากตัวอย่างใบแจ้งด้านล่างและวิธีการคำควณตามหมายเลขดังนี้

 

ตัวอย่างแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตัวอย่างแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หมายเลข 1 ตรวจสอบเลขโฉนดว่าถูกต้อง และเป็นโฉนดที่ดินที่ท่านครอบครองอยู่จริงหรือไม่

 

หมายเลข 2 ตรวจสอบลักษณะการทำประโยชน์ ในตัวอย่างคือเลข 3 ซึ่งหมายถึงการทำประโยชน์อื่นๆ , หากเป็นเลข 1 จะหมายถึงการทำประโยชน์เพื่อเป็นเกษตรกรรม, เลข 2 ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย, เลข 4 ที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์, เลข 5 ใช้ประโยชน์หลายประเภท

 

หมายเลข 3 ตรวจสอบจำนวนเนื้อที่ดินว่าถูกต้องตรงตามโฉนดของเราหรือไม่

 

หมายเลข 4 ตรวจสอบการคำนวณเป็นตารางวา โดยมีวิธีการดังนี้

1 ไร่      เท่ากับ    400  ตารางวา

1 งาน    เท่ากับ    100 ตารางวา

ยกตัวอย่างขนาดขนาดที่ดิน 4 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา จะเท่ากับจำนวนตารางวา

(4 ไร่ x400) + (3 งาน x100)+ 70 = ผลลัพธ์ 1,970 ตารางวา

 

หมายเลข 5 ตรวจสอบราคาประเมินของที่ดินต่อตารางวาของโฉนดนี้

ราคาประเมินที่ดินสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

โดยคลิ๊กไปที่ “ราคาที่ดินจากเลขโฉนด” จากนั้นใส่เลขที่โฉนด หน้าสำรวจ และจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่ให้ครบถ้วน หรือสามารถสอบถามราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-142-2465 ถึง 7 เราจะได้ข้อมูลโฉนดและราคาประเมินต่อตารางวาขึ้นมา

 

หมายเลข 6 ตรวจสอบมูลค่าราคาประเมินของที่ดินโฉนดนี้

โดยสามารถคำนวณได้จาก พื้นที่จำนวนตารางวา ที่ได้ผลลัพธ์ จาก (หมายเลข4) คูณด้วย ราคาประเมินที่ดินต่อตารางวา(หมายเลข5)

 

หมายเลข 7 ตรวจสอบประเภทของสิ่งปลูกสร้าง โดยประเภทของสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องระบุไว้เพื่อนำไปประกอบการดูราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งราคาประเมินนั้นจะแตกต่างกันออกไป ประเภทของสิ่งปลูกสร้างนั้นถูกแบ่งไว้ทั้งหมด 31 แบบเช่น บ้านเดี่ยว ตึกแถว สำนักงาน โรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search_data/detail.pdf

โดยประเภทของสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับโรงงานและโกดังคลังสินค้าจะมี 3 ประเภทด้วยกันคือ “คลังสินค้าพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร , “คลังสินค้าพื้นที่เกินกว่า 300 ตารางเมตร ,  และ “โรงงาน” โดยนิยามของคลังสินค้าและโรงงานมีความแตกต่างกันดังนี้

“คลังสินค้า” (Warehouse) คือสถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เก็บรักษาสินค้าหรือวัตถุดิบในระหว่างรอการขนส่ง การจัดเก็บในคลังสินค้ามีไว้สำหรับการบริหารจัดการสต็อกสินค้า วัตถุดิบ หรือวัสดุต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว คลังสินค้ามีการจัดเก็บเพื่อรักษาสินค้าไว้จนกว่าจะมีความต้องการใช้งาน เช่น การจัดส่ง การจำหน่าย หรือการผลิต

“โรงงาน” คือ คือสถานที่หรือสถานการณ์ที่มีการผลิตหรือผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณมากโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต เช่น การประกอบสินค้า การแปรรูปวัตถุดิบ เป็นต้น โรงงานมีการออกแบบและจัดสร้างเพื่อให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

หมายเลข 8 ตรวจสอบขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนโฉนดนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยจะมีหน่วยของขนาดเป็นตารางเมตร ว่านอาคารคลังสินค้าที่มีขนาด เท่าไร หน่วยจะเป็นตารางเมตร

 

หมายเลข 9 ตรวจสอบราคาประเมินต่อตารางเมตรของสิ่งปลูกสร้าง

ราคาประเมินต่อตารางเมตรของสิ่งปลูกสร้างนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามจังหวัดและประเภทของสิ่งปลูกสร้าง โดยราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างนั้นดูได้จาก http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/   เมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้ว ทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลย

 1. คลิ๊กไปที่ “ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง”
 2. จากนั้นเลือกจังหวัดและประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งยกตัวอย่าง จังหวัดสมุทรปราการและประเภทสิ่งปลูกสร้างคือ “คลังสินค้าพื้นที่เกินกว่า 300 ตารางเมตร
 3. คลิ๊กค้นหา จะได้เป็นราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 3,400 บาทต่อตารางเมตรขึ้นมา ดังภาพนี้

 

ตัวอย่าง เว็บไซต์ตรวจสอบราคาประเมินต่อตารางเมตรของสิ่งปลูกสร้าง

ตรวจสอบราคาประเมินต่อตารางเมตรของสิ่งปลูกสร้าง

 

หมายเลข 10 ตรวจสอบมูลค่ารวมตามราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างนี้ โดยคำนวณได้จาก

ขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง(หมายเลข8) x ราคาประเมินต่อตารางเมตรของสิ่งปลูกสร้าง(หมายเลข9)

 

หมายเลข 11 ตรวจสอบอายุของสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมนำไปคำนวณค่าเสื่อม ในตัวอย่างคือ คลังสินค้าอายุ 15 ปี

 

หมายเลข 12 ตรวจสอบมูลค่าค่าเสื่อมโดยมีวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

ร้อยละของค่าเสื่อมสามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search_data/deprice.htm

ยกตัวอย่างเช่น อาคารประเภทตึกอายุ 15 ปี ดังนั้นจำนวนร้อยละของค่าเสื่อมจะอยู่ที่ร้อยละ 20

มูลค่าค่าเสื่อม = มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง(หมายเลข10) x ค่าเสื่อมร้อยละ 20

 

หมายเลข 13 ตรวจสอบมูลค่าสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินหักด้วยค่าเสื่อม

มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง(หมายเลข10) – ค่าเสื่อม(หมายเลข12)

 

หมายเลข 14 ตรวจสอบราคาประเมินรวมของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่หักค่าเสื่อมแล้ว โดยคิดจาก

มูลค่าราคาประเมินของที่ดิน(หมายเลข6) + มูลค่าสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินหักด้วยค่าเสื่อมแล้ว(หมายเลข13)

 

หมายเลข 15 ตรวจสอบอัตราภาษีร้อยละสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทนี้ตามมูลค่ารวมของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ซึ่งจะเป็นประเภทอื่นๆ ที่มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะมีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.3

 

หมายเลข 16 ตรวจสอบจำนวนภาษีที่ต้องชำระ โดยคำนวณได้จาก

ราคาประเมินรวมของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่หักค่าเสื่อมแล้ว(หมายเลข14) X อัตราภาษีร้อยละของภาษี(หมายเลข15)

 

หลังจากคำนวณ ครบหมดทุกขั้นตอนหมายเลขแล้วจะได้ผลลัพธ์จำนวนภาษีที่ต้องเสียของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดนี้หากไม่มีการลดภาษีให้ (= ผลลัพธ์/หน่วยเป็นบาท)

 

จากนั้นทำดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เลยทัน ซึ่งสามารถผ่อนชำระภาษีได้ หากมียอดชำระเกิน 3000 บาทขึ้นไป และต้องทำหนังสือยื่นต่ออบต.หรือสำนักงานเขตนั้นๆ โดยต้องยื่นหนังสือขอผ่อนชำระภาษีก่อนชำระค่าภาษีงวดแรก สามารถแบ่งชำระภาษีได้ไม่เกิน 3 งวด งวดละเท่าๆกัน ดังนี้ 

 • งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน
 • งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม
 • งวดที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน

เมื่อคุณชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินในการชำระภาษีในครั้งนี้ ซึ่งควรตรวจสอบความถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อต้องใช้อ้างอิงในภายภาคหน้าได้

 

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

จะสรุปได้ว่า การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า อาจจะมีวิธีดำเนินการในหลายขั้นและอาจดูมีความยุ่งยากสำหรับผู้ที่จะทำเรื่องในการยื่นภาษีครั้งแรก แต่ที่สำคัญสิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนที่คุณจะยื่นเอกสาร ต้องตรวจสอบข้อมูลและการคิดคำนวณภาษีให้ถูกต้องตรงกันก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงงานและโกดังคลังสินค้านั้น จะมีจำนวนภาษีที่ต้องชำระมากภาษีประเภทอื่นๆ หากไม่มีการตรวจสอบเอกสารให้ดี อาจจะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังในอัตราที่สูงกว่ากำหนดและเสียเบี้ยปรับ (ค่าปรับที่เกิดจากการชำระภาษีไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด) เมื่อทราบแบบนี้แล้ว เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มี คลังสินค้า หรือโรงงาน เป็นของตัวเอง ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดำเนินในกิจการต่างๆอยู่ในปัจจุบัน ควรชำระภาษีให้ตรงเวลา เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษหรือปัญหาทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในการเสียภาษี ขอแนะนำให้เจ้าของโรงงานและคลังสินค้าปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีท้องถิ่นหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามและชำระภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

แนะนำ คลังเก็บสินค้าให้เช่า ราคาถูก  (รวมภาษี แล้ว)

BKK WAREHOUSE

หากท่านกำลังมองหาโกดังให้เช่า หรือต้องการเช่าโกดังในทำเลดีเยี่ยม ราคาถูกรวมภาษีแล้ว ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของประหยัดต้นทุน โครงการ bkkwarehouse ขอแนะนำ

เช่าโกดัง  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

ทำไมต้องเช่าโกดังเก็บของ กับ BKK WAREHOUSE ดีอย่างไร ?

โกดังให้เช่า ราคาเช่าถูก รวมภาษี

คลังสินค้าให้เช่า ราคาถูก
(รวมภาษีแล้ว)

โกดังเก็บสินค้า ของ BKK WAREHOUSE ทุกโครงการ ไม่มีเก็บภาษีเพิ่มเติม ช่วยประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจของคุณลูกค้า

โกดังให้เช่า บริการซ่อมแซม คลังสินค้า

มีบริการซ่อมแซมคลังสินค้า

ทาง BKK WAREHOUSE มีทีมงาน พร้อมซ่อมแซมภายในโครงการจากช่างที่มีประสบการณ์ 

โกดังให้เช่า มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง

คลังสินค้าให้เช่า มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง สะดวกต่อการขนส่ง

พื้นที่ภายในโกดังเก็บของให้เช่า กว้างขวาง เหมาะการทำโกดังเก็บของ หรือเก็บสินค้าได้ และมีพื้นที่จอดรถ

ทำเลทองดีเยี่ยม

โกดังให้เช่า ทำเลทองดีเยี่ยม ใจกลางสมุทรปราการ

โกดังเก็บของให้เช่า ของเราอยู่ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม ติดริมถนน บางนา-ตราด ใกล้วงแหวนตะวันออกทางออกสุขุมวิท ใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิใกล้กรุงเทพฯ  ไม่ไกลจากท่าเรือ ประตูสู่ EEC 

โกดังให้เช่า เลือกตามที่ตั้งได้หลายขนาด

โกดังเก็บสินค้า มีให้เลือกเช่าหลายขนาด เพื่อรองรับหลากหลายธุรกิจ

สามารถเลือก โกดังเก็บสินค้าได้ตามที่ตั้ง ขนาด และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านตามความเหมาะสม

โกดังให้เช่า มีบริการ Customer service พร้อมดูแล

คลังสินค้าให้เช่า มีทีมงาน Customer Service พร้อมให้บริการดูแล

มีทีมงาน BKK Customer Service พร้อมบริการให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านต่างๆระหว่างการเช่า

เลือกอ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 

Top