previous arrow
next arrow
Slider

รู้จักกับ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ที่ควรรู้

5ส ในโรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคลังสินค้า
5ส ในโรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคลังสินค้า
พฤศจิกายน 6, 2023

รู้จักกับ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ที่ควรรู้

รู้จักกับ พรบ โรงงาน ฉบับใหม่ ที่ควรรู้

รู้จักกับ พรบ โรงงาน ฉบับใหม่ ที่ควรรู้

รู้จักกับ พรบ โรงงาน ฉบับใหม่ ที่ควรรู้

พรบ โรงงาน ฉบับใหม่ หรือ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3)  มีผลบังคับใช้ไปใชไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562  แทนพรบ เก่า เมื่อปี พ.ศ.2535 ที่มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน  สาเหตุที่เปลี่ยนมาพระราชบัญญัติโรงงาน อาจเนื่องมาจากความจำเป็นในการปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานและกระบวนการผลิตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เป็นกฎหมายในประเทศไทยที่มุ่งควบคุม การประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปเท่าที่จำเป็น รวดเร็ว ประหยัด และลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงรับประกันความปลอดภัยในสถานที่ทำงานที่ดีขึ้น สวัสดิการของพนักงาน และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

เงื่อนไขของพระราชบัญญัติโรงงาน

สิ่งสำคัญ ของ ใน พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ คือปรับปรุงกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมและพนักงาน มาดูกันว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ผู้ประกอบโรงงานต้องรู้ มาอ่านข้อมูลไปพร้อมๆกัน 

 

วัตถุประสงค์หลัก ของ พรบ โรงงาน ฉบับใหม่

มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเป็นระเบียบและประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมของโรงงานได้รับความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น รวมถึงสำหรับผู้ประกอบการที่มีโรงงานขนาดเล็กจะดำเนินธุรกิจง่ายขึ้น ส่วน ผู้ที่มีโรงงานขนาดใหญ่จะได้รับความสะดวกมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ พรบ ฉบับนี้ ไม่ได้ให้ประโยชน์แค่เพียงเจ้าของกิจการเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของคนงาน การพัฒนาและคุณภาพของการผลิตและบริการ การควบคุมการใช้ทรัพยากรและการสนับสนุนความเอื้อมถึงสิทธิและความรู้ในกฎหมายของคนงานในโรงงาน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบและสร้างความสำเร็จในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

 

กำหนดขอบเขตความหมายของ "โรงงาน" สำหรับ พรบ โรงงาน ฉบับใหม่

กำหนดขอบเขตความหมายของ “โรงงาน” สำหรับ พรบ โรงงาน ฉบับใหม่

คำว่า “โรงงาน” ในบทเฉพาะทางของพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 3 ในประเทศไทยหมายถึงสถานที่หรือสถานการณ์ที่มีกิจกรรมการผลิตหรือการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการ อาจรวมถึงการจัดการและการบริหารงานในสถานที่นั้นด้วย เรียกได้ว่า “โรงงาน” นั้นเป็นสถานที่หรือสถานการณ์ที่มีการผลิตหรือบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานหรือระบบที่เจาะจงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวในประเทศไทย โรงงานสามารถมีคุณสมบัติและกลุ่มงานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจกรรมที่ดำเนินอยู่ในสถานที่นั้น เช่น โรงงานผลิตรถยนต์, โรงงานผลิตเสื้อผ้า, โรงงานผลิตอาหาร ฯลฯ โรงงานสามารถเป็นของภาครัฐหรือเอกชน และมีการควบคุมและกำหนดกฎระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิของคนงานในโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 3 ในประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย เปลี่ยนขอบเขตความหมายการเป็นโรงงานจากเดิม มีเครื่องจักร 5 แรงม้า หรือ คนงาน 7 คน เป็นมีเครื่องจักร 50 แรงม้า หรือคนงาน 50 คน

 

การขอและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

คือกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของโรงงานในประเทศไทย.การขอและต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับทุกโรงงานเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมของตนต่อไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย โดยมีขั้นตอนอะไรบ้าง อ่านข้อมูลได้ที่ลิงค์นี้ ข้อควรรู้ในการขออนุญาตตั้งโรงงานและขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง.4 ) ผู้ประกอบการโรงงานขนาดเอสเอ็มอี จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) หากโรงงานของคุณมีอุปกรณ์เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าหรือมีพนักงานหรือคนงานไม่เกิน 50 คน ไม่จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  ในขณะที่ผู้ประกอบการทั่วไปก็ไม่ต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 อีกต่อไปจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องต่ออายุใบ ร.ง.4 ทุกๆ 5 ปี

 

ผู้ตรวจสอบเอกชน

“ผู้ตรวจสอบเอกชน” หมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบหรือตรวจเช็คโรงงานหรือเครื่องจักรแทนเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงงานหรือองค์กรเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือตรวจเช็คในด้านต่าง ๆ ของโรงงานเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมหรือกระบวนการที่ดำเนินอยู่มีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ตรวจสอบเอกชนที่จะทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อต้องได้รับใบอนุญาตหรือการรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือองค์กรอื่นที่รับผิดชอบในการรับรองและควบคุมผู้ตรวจสอบเอกชนในสาขาหรือกลุ่มงานก่อน

 

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบเอกชน

ผู้ตรวจสอบเอกชนอาจตามกฎหมายและมาตรฐานในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคจะต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือกลุ่มงานที่เขาตรวจสอบ ประสบการณ์อย่างต่ำควรไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสารเคมี ด้านไฟฟ้า ด้านพลังงาน ด้านเครื่องกล ด้านโยธา หรือด้านอื่น ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง ผู้ตรวจสอบเอกชนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดในใบอนุญาตหรือการรับรอง จึงจะสามารถดำเนินการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรตามขอบเขตและกำหนดในใบอนุญาตหรือการรับรองนั้น ผู้ตรวจสอบเอกชนมักเป็นส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรให้มั่นใจว่ากิจกรรมและการบริหารจัดการได้รับการดำเนินอย่างถูกต้องและมีความถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้อง Self-declared

การ “Self-declared” หมายถึงการประกาศหรือรายงานข้อมูลต่างๆโดยผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานจะต้องมีการรับรองตนเอง  ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องมี ผู้รับรอง,ผู้ตรวจเอกสอบเอกชน หรือ ผู้ตรวจอื่นๆ ในบริบทแห่งความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นในกรณีความปลอดภัยทางอาชีพหรือความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม บางโรงงานหรือบางกิจการอาจต้องทำการประกาศหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงความปลอดภัยของคนในโรงงาน การควบคุมเคมี, การจัดการสารอันตราย, การรักษาสิ่งแวดล้อม, การควบคุมคุณภาพ, การปรับปรุงกระบวนการ, หรืออื่นๆ โดยผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขยายและการโอนโรงงาน

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การขยายและการโอนโรงงานเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการธุรกิจหรือโรงงาน โดยทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น และอาจเกี่ยวข้องกับหลายด้านของกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงหรือขยายโรงงาน ใช้เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความคล่องตัวในการขยายหรือโอนโรงงานเพื่อให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการขยายโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต ก่อนที่ผู้ประกอบการจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมตามหลักของ พรบ โรงงาน ฉบับใหม่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การขยายและการโอนโรงงานต้องใช้การวางแผนอย่างรอบคอบและรองรับข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อธุรกิจที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้น และส่งผลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

 

พรบ โรงงาน ความคุ้มครองและดูแลประชาชน 

ประโยชน์ข้อบังคับ พรบ โรงงาน ความคุ้มครองและดูแลประชาชนเป็นกฎหมายที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อควบคุมและคุ้มครองการดำเนินกิจการในโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและคนงาน และเพื่อรับรองว่าธุรกิจของเจ้าของโรงงานดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างถูกต้อง

 

พ.ร.บ. โรงงาน ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่

พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่

พระราชบัญญัติโรงงาน ล่าสุด เริ่มมีผลใช้บังคับใช้ 180 วัน นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ดังนั้นแล้วจะเริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562 แต่จะไม่รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนแล้ว ซึ่งสามารถใช้ใบอนุญาตเดิมต่อไปได้

 

มารับชมคลิปรายการ Energy 5 ไปพร้อมๆกัน ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อธิบายและสรุปเรื่อง Factory 4.0 และพ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ได้อย่างดีเลย

 

สรุป พรบ. โรงงาน พระราชบัญญัติ ฉบับที่ 3 โรงงานมักเน้นการปรับปรุงและปรับปรุงเพิ่มเติมในแง่สวัสดิการ และสิทธิของคนงานในโรงงาน โดยกำหนดข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิทธิในการจ้างงาน และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงงานและเพื่อส่งเสริมการพัฒนายั่งยืนในกิจการโรงงานและอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทางที่ดีผู้ประกอบการควรรีบปรับปรุงการดำเนินกิจการในโรงงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ถูกต้องตามกฏหมายและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Factory 4.0 ของทางภาครัฐ

เช่าโกดังสินค้า กับ BKK WAREHOUSE

ในราคาถูก (รวมภาษีแล้ว)

หากท่านกำลังมองหาโกดังให้เช่า หรือต้องการเช่าโกดังในทำเลดีเยี่ยม ราคาถูกรวมภาษีแล้ว ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของประหยัดต้นทุน โครงการ bkkwarehouse ขอแนะนำ

เช่าโกดังสินค้า  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

ทำไมต้อง เช่าโกดังสินค้า กับ BKK WAREHOUSE ดีอย่างไร ?

ราคาเช่าถูก รวมภาษี

คลังสินค้าให้เช่า ราคาถูก
(รวมภาษีแล้ว)

โกดังเก็บสินค้า ของ BKK WAREHOUSE ทุกโครงการ ไม่มีเก็บภาษีเพิ่มเติม ช่วยประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจของคุณลูกค้า

บริการซ่อมแซม คลังสินค้า

มีบริการซ่อมแซมคลังสินค้า

ทาง BKK WAREHOUSE มีทีมงาน พร้อมซ่อมแซมภายในโครงการจากช่างที่มีประสบการณ์ 

 มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง

คลังสินค้าให้เช่า มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง สะดวกต่อการขนส่ง

พื้นที่ภายในโกดังเก็บของให้เช่า กว้างขวาง เหมาะการทำโกดังเก็บของ หรือเก็บสินค้าได้ และมีพื้นที่จอดรถ

ทำเลทองดีเยี่ยม

โกดังให้เช่า ทำเลทองดีเยี่ยม ใจกลางสมุทรปราการ

โกดังเก็บของให้เช่า ของเราอยู่ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม ติดริมถนน บางนา-ตราด ใกล้วงแหวนตะวันออกทางออกสุขุมวิท ใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิใกล้กรุงเทพฯ  ไม่ไกลจากท่าเรือ ประตูสู่ EEC 

เลือกตามที่ตั้งได้หลายขนาด

โกดังเก็บสินค้า มีให้เลือกเช่าหลายขนาด เพื่อรองรับหลากหลายธุรกิจ

สามารถเลือก โกดังเก็บสินค้าได้ตามที่ตั้ง ขนาด และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านตามความเหมาะสม

มีบริการ Customer service พร้อมดูแล

คลังสินค้าให้เช่า มีทีมงาน Customer Service พร้อมให้บริการดูแล

มีทีมงาน BKK Customer Service พร้อมบริการให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านต่างๆระหว่างการเช่า

Top