previous arrow
next arrow
Slider

อบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ 2562

Promotion Warehouse Km.4
September 22, 2020
หัวข้ออบรมสัมมนา  ZOOM Cloud Meetings , Google Sheet
July 25, 2020

อบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ 2562

อบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ

วันที่    :    วันอังคาร  4 ตุลาคม  2562
เวลา   :    8.30 น. – 16.00 น.
สถานที่   :   ห้องสัมมนา TSS Group ชั้น 1 

 

อบรมดับเพลิงภาคทฤษฎี ดังนี้

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีใช้อุปกรณีคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถายประกอบกิจการ

อบรมภาคปฎิบัติ ดังนี้

 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท A
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท B
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท C
 • ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง

การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยการติดต่อขอความช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก
Top