previous arrow
next arrow
Slider
Warehouse Types
February 24, 2021
สิ่งสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า
September 17, 2020

คลังสินค้าคืออะไร

 

คลังสินค้า   หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่มีไว้เพื่อใช้ในการพักและเก็บรักษาสินค้าในปริมาณที่มาก กิจกรรมของคลังสินค้าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบ การจัดเก็บโดยไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย ลักษณะทั่วไปของคลังสินค้าคืออาคารชั้นเดียวมีพื้นที่โล่งกว้างสำหรับเก็บสินค้ามีประตูขนาดใหญ่หลายประตูเพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้า

วัตถุประสงค์ของคลังสินค้า สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 • เพื่อทำหน้าที่รักษาระดับสินค้าคงคลังเพื่อสนับสนุนการผลิต(Manufacturing support)
 • เพื่อทำหน้าที่ผสมสินค้า (Product-mixing)
 • เพื่อทำหน้าที่รวบรวมสินค้าก่อนจัดส่ง (Consolidation)
 • เพื่อทำหน้าที่แยกหีบห่อ (Break-bulk)
 • เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า(Cross dock)

ประโยชน์ของคลังสินค้า สามารถแบ่งออกตามหน้าที่หลักๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 • เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการขนส่ง 
 • เพื่อให้เกิดการประหยัดในระบบการผลิต
 • เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการสั่งซื้อในปริมาณมาก
 • เพื่อใช้เป็นแหล่งของวัตถุดิบ
 • เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการซื้อวัตถุดิบ
 • เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการขาย
 • เพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ำ

เขียนโดย : รศ.ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช และอนันต์ ดีโรจนวงศ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่มาของข้อมูล: http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1760:warehouse-management&catid=38:warehousing&Itemid=92

Top